Wniosek o Pre-Pack 2022, czyli przygotowana likwidacja

Wniosek o pre-pack to dokument o zatwierdzenie warunków sprzedaży firmy dłużnika lub jego zorganizowanej części. Dotyczy to również składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

Wniosek o pre-pack: doświadczeni eksperci

Przy sporządzaniu wniosku o pre-pack niezbędne jest dobre wsparcie prawne. Powinno się zwrócić uwagę na posiadane przez specjalistów umiejętności i doświadczenie z zakresu upadłości oraz wycen przedsiębiorstw.

1. Nasza kancelaria to doświadczeni eksperci od prawie 20 lat.
2. Dzięki nam osiągniesz zamierzony cel podczas sprzedaży przedsiębiorstwa.
3. Przygotujemy także dobry wniosek pre-pack, który pozwoli na szybkie zbycie firmy.
Kontakt:
sekretariat@kancelarialege.pl

Wniosek o Pre-Pack 2022, czyli przygotowana likwidacja

Pre-pack zakłada uzyskanie jak najwyższego zaspokojenia wierzycieli bez potrzeby przeprowadzania nierzadko żmudnego i długotrwałego postępowania upadłościowego. W jego ramach dochodzi do zbycia poszczególnych składników majątkowych, które sprzedaje się w trybie przetargu bądź z wolnej ręki tracąc wartość jako spójna całość gospodarcza.

Wniosek o pre-pack trzeba złożyć razem z wnioskiem o upadłość albo dołączyć do dnia upadłości. Nie warto zwlekać. Czas między otwarciem postępowania o ogłoszenie upadłości, a rozprawą dotyczącą ogłoszenia upadłości, potrafi wynieść od 1 do 2 miesięcy. Zbyt późno złożony może być powodowem odroczenie rozprawy, gdyż często Sędzia musi zasięgnąć opinii nadzorcy sądowego.

Zgodnie z przepisami wniosek o pre-pack

… powinien zawierać co najmniej cenę i nabywcę oraz załączony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa. Ponadto, sprawna sprzedaż w ramach pre-pack, powinna uwzględnić następujące elementy – projekt umowy sprzedaży, czy uprawdopodobnienie zdolności finansowej nabywcy.

Wniosek o pre-pack

Wniosek o pre-pack – trzeba załączyć

….dowód wpłaty przez nabywcę, na rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania wniosku, wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny. W razie niezałączenia do wniosku sprzedaży dowodu wpłaty wadium, pozostawia się go bez rozpoznania.

Wnioskowanie o zatwierdzenie warunków sprzedaży może przewidywać wydanie przedsiębiorstwa nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. W takim przypadku do wniosku dołącza się dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu.

Do wniosku o pre-pack wnioskodawca załącza listę znanych mu zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku, którego dotyczy ten wniosek o pre-pack, z podaniem adresów tych wierzycieli. Wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunki sprzedaży wnioskodawca załącza również odpisy tego wniosku i z załącznikami dla wierzycieli zabezpieczonych na majątku, którego dotyczy.

Na czym polega wniosek o pre-pack?

Pre-pack polega na tym, że przedsiębiorstwo, które rozpoznaje u siebie przesłanki do złożenia wniosku o upadłość, szuka inwestora – nowego właściciela. A więc przedsiębiorstwo, bądź jego wierzyciel, w momencie składania do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości wskazuje podmiot, który jest zainteresowany zakupem. Dzięki temu zachowana jest ciągłości działania firmy, ale już w nowej strukturze właścicielskiej.

Aby stać się nowym właścicielem przedsiębiorstwa w pre-pack’u, trzeba być wskazanym we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Warto też uzyskać akceptację przez sąd i zawrzeć umowę sprzedaży. Niestety, wskazanie nabywcy nie oznacza, że na pewno zostanie on właścicielem przedsiębiorstwa.

Taka decyzja należy do sądu, który będzie oczekiwał dobrych argumentów przemawiających za tym, że jest podstawa do prowadzenia przedsiębiorstwa. Chodzi najczęściej o pieniądze, wiedzę i doświadczenie lub wykwalifikowanie menadżerów.

Pre-pack = Przygotowana likwidacja
Co to jest przygotowana likwidacja (pre-pack)?

To procedura umożliwiająca sprzedaż całości lub części zadłużonego przedsiębiorstwa. Procedura pre-pack przebiega według planu i na warunkach zatwierdzonych wcześniej przez dłużnika, nabywcę i przede wszystkim sąd. Postępowanie takie jest możliwe na mocy nowelizacji ustawy „Prawo Upadłościowe”, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku.

Głównym celem wprowadzonych zmian było usprawnienie i skrócenie czasu postępowania upadłościowego oraz skuteczniejsze zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Dzięki tym zmianom można szybciej i łatwiej sprzedać całe przedsiębiorstwo dłużnika, jego część lub poszczególne składniki majątku.

Oznacza koniec często znanej od lat marki, zamknięcie wielu miejsc pracy, koniec zaplanowanych inwestycji i nadziei inwestorów. Pre-pack pozwala znacznie złagodzić skutki i zminimalizować straty.

Procedura przygotowanej likwidacji pre-pack jest korzystna zarówno dla dłużnika, wierzycieli jak i nabywcy. Wniosek o pre-pack (o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji) prowadzi do sprzedaży majątku nabywcy wskazanemu przez dłużnika unikając znacznych kosztów postępowania upadłościowego. Dzięki czemu może dojść do zbycia przedsiębiorstwa po cenie niższej niż łączna cena składników przedsiębiorstwa, ale zaspokajając wierzycieli w większym stopniu.

Jak działa pre-pack?
Jak działa przygotowana likwidacja (pre-pack)?

Firma traci płynność finansową, a jej zobowiązania są tak duże, że nie jest w stanie ich spłacić. A co za tym idzie plan naprawczy nie ma szans powodzenia. Do sądu wpływa więc wniosek o upadłość, składany przez samego dłużnika lub wierzyciela. Z reguły powoływany jest tymczasowy nadzorca sądowy i jeżeli zostały spełnione przesłanki w ogłoszeniu upadłości, syndyk przechodzi do likwidacji majątku.

Jeśli został złożony i zaakceptowany wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, to dochodzi do sprzedaży części przedsiębiorstwa lub całości. Najczęściej do takiej transakcji dochodzi, gdy w skład firmy lub jej części wchodzi nieruchomość. W momencie rozpoczęcia upadłości, zawiesza się wszystkie postępowania egzekucyjne, nawet jeśli komornik już wystawił dany składnik majątku na sprzedaż.

Przesłanki uwzględnienia wniosku o pre-pack

1. Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść w takim trybie.

2. Sąd może wniosek o pre-pack uwzględnić, jeżeli cena jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszonej o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść w takim trybie, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.

3. Sąd rozpoznaje w. o zatwierdzenie warunków sprzedaży nie wcześniej niż trzydzieści dni od dnia obwieszczenia o złożeniu tego wniosku. A także nie wcześniej niż czternaście dni od dnia doręczenia wierzycielom zabezpieczonym na majątku, którego dotyczy wniosek o pre-pack. Również odpisów tego wniosku wraz z załącznikami oraz zobowiązaniem do zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie.

Niedopuszczalne jest złożenie wniosku o pre-pack

…. w odniesieniu do składników majątkowych objętych zastawem rejestrowym. Dotyczy to umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż na podstawie art. 24 zaspokojenie zastawnika poprzez sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy