Wniosek o Upadłość Spółki | Co zawiera? Jakie dokumenty?

Dlaczego wniosek o upadłość spółki jest ważny? Głównym celem postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy jest zaspokojenie wierzycieli. Następuje to ze środków uzyskanych przez syndyka po sprzedaży majątku upadłego. Warto zaznaczyć, że uprawniony do złożenia wniosku o upadłość spółki jest sam dłużnik oraz każdy z jego wierzycieli. Od tych ostatnich wymaga się na tym etapie jedynie uprawdopodobnienie swojej wierzytelności. Wniosek o upadłość spółki to obowiązek, który spoczywa na każdym członku zarządu.

Nasi eksperci do spraw upadłości spółek >>

Wniosek o Upadłość Spółki | Co zawiera? Jakie dokumenty?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. upadłości spółek: sekretariat@kancelarialege.pl. Pomogą Ci przygotować dobry wniosek upadłościowy.

Kto składa wniosek o upadłość spółki?

„Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” (art. 586 KSH). Wobec członka organu uprawnionego do reprezentacji spółki, uchylającego się od obowiązku złożenia wniosek o ogłoszenie jej upadłości, sąd dodatkowo może nałożyć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o upadłość spółki
Co zawiera wniosek o upadłość spółki?

 1. Aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 2. Bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie 30 dni przed dniem złożenia;
 3. Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Ponadto, listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 4. Oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie 6 miesięcy przed dniem złożenie wniosku o upadłość spółki;
 5. Lista podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika. Wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

  Jakie dokumenty wraz z wnioskiem trzeba złożyć?

 6. Jaka dokumentacja jest potrzebna do jego złożenia?
  Wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 7. Informacje o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich. A także innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach. Ponadto, informacje o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych i przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
 8. Informacje o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;
 9. Informacja, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych dłużnik:
  zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.
 10. Oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosek. Jeżeli natomiast oświadczenie to nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania się nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kiedy składać wniosek o upadłość spółki?

Upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej
 1. Jest wskazana w przypadku, gdy prowadzisz działalność i utraciłeś płynność finansową, masz co najmniej dwóch wierzycieli i nie masz perspektyw na zmianę ten sytuacji (w skrajnej sytuacji pozwala też uniknąć zakazu prowadzenia działalności gospodarczej od roku do 10 lat w związku z niezłożeniem wniosku o upadłość, szczególnie, że wniosek o upadłość spółki może złożyć wierzyciel). Ponadto ogłoszenie upadłości pozwala na wypłatę pracownikom środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zaległe wynagrodzenia.
 2. Upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej daje szansę na kwotę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, gdy przedsiębiorca zamieszkuje nieruchomość na okres do 24 miesięcy! Równocześnie może wnioskować po zakończeniu postępowania o umorzenie zobowiązań, bądź ustalenie planu spłaty.
 3. Koszty sądowe związane z wnioskiem: 1000 zł opłaty sądowej + najczęściej zaliczka na koszty 6777,22 zł.

Jak złożyć wniosek o upadłość?

 1. Złożenie wniosku jest wskazane, a wręcz obowiązkowe. Dotyczy to firmy, która popadła w stan niewypłacalności rozumiany przez utratę zdolności wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Chodzi o okres przekraczający ponad trzy miesiące lub kiedy zobowiązania przewyższają wartość majątku i taki stan rzeczy trwa ponad 24 miesiące. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony w terminie 30 dni od zaistnienia stanu niewypłacalności. Terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości pozwala uniknąć osobistej odpowiedzialności cywilnej za: zobowiązania firmy, odpowiedzialności karnej oraz ryzyko orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, który może obejmować również reprezentowanie spółek handlowych (warto pamiętać o możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela). Musisz mieć co najmniej dwóch wierzycieli.
 2. Należy pamiętać, że do przeprowadzenia postępowania upadłościowego niezbędne jest posiadanie przez dłużnika majątku. Ma to pozwolić na pokrycie kosztów postępowania oraz częściową spłatę wierzycieli. W trakcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o zawieszenie egzekucji. Ogłoszenie upadłości jest również jedną ze ścieżek do uzyskania (w tym wypadku przez syndyka) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zaległe wynagrodzenia. Po ogłoszeniu upadłości dłużnik traci zarząd nad majątkiem na rzecz syndyka, który ustala listę wierzytelności, likwiduje majątek i spłaca wierzycieli.
 3. Koszty sądowe związane z wnioskiem: 1000 zł opłaty sądowej + zaliczka na koszty postępowania 5 148,07 zł.

Kiedy złożyć wniosek o upadłość spółki?

Podsumowując, należy składać wnioski, kiedy jeszcze spółka dysponuje majątkiem na przeprowadzenie postępowania. Co więcej, samo złożenie wniosków o upadłość spółki, który zostaje przez sąd oddalony z uwagi na brak majątku, nie zapewnia ochrony przed odpowiedzialnością karną i cywilną. Potwierdza to orzecznictwo sądów.

Upadłości firm w 2021 roku według Centralnego Ośrodka informacji Gospodarczej

W 2021 r. do listopada opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 385 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Należy też zwrócić uwagę iż w 2021 r. 703 wnioski o upadłość oddalono. Prawdziwy obraz liczby firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam zsumowanie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych. W listopadzie 2021 r. mieliśmy 301 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Były to najwyższe miesięczne wartości w historii. Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 60,1% i indywidualnych działalności gospodarczych 21,76%. W 2021 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 29,61%, wielkopolskim 9,87% i dolnośląskim 8,83%. Jeżeli chodzi o działy gospodarki, to najwięcej postępowań dotyczy się podmiotów zajmujących się działalnością handlową 24,8 %. Przetwórstwem przemysłowym 21,41%. Wniosek o upadłość spółki u członków zarządu i ogłoszenia upadłości. 

Upadanie firm do połowy 2021 roku (źródło: danych COIG)

W 2021 r. do końca czerwca opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 230 upadłości firm. Tak wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Prawdziwy obraz liczby firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam zsumowanie upadłości i postępowań restruk. W czerwcu 2021 r. mieliśmy 296 postępowań upadłościowych i restruktu. Były to najwyższe miesięczne wartości w historii. Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 63,04% i indywidualnych działalności gospodarczych 22,17%. W 2021 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 29,57%, wielkopolskim 9,57% i dolnośląskim 8,26%. Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością handlową 34,52 % i przetwórstwem przemysłowym 26,19%.

Upadłości spółek do połowy roku

Złożenia wniosku, wniosku o ogłoszenie, wniosku o ogłoszenie upadłości, członkowie zarządu. Złożyć wniosek, zobowiązań pieniężnych, swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, utraciła zdolność do wykonywania, ogłoszenie upadłości spółki, sytuacji gdy, gdy spółka. Prawo upadłościowe, ograniczoną odpowiedzialnością za długi, niezłożenie wniosku, majątku spółki , przekraczają wartość jego majątku, zobowiązania spółki, terminie 30 dni. Sytuacji gdy oraz gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek o upadłość spółki – to były najważniejsze zagadnienia w tym temacie.

Krajowy Rejestr Zadłużonych zawiera między innymi…

Informację o złożeniu przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. A także wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego. Zawiera również informację o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku dłużnika albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku. W przypadku wniosku restrukturyzacyjnego – również informację o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania.

Informacja o złożeniu przez zarządcę zagranicznego albo dłużnika

Informacja o złożeniu przez zarządcę zagranicznego albo dłużnika, któremu pozostawiono zarząd własny majątkiem, wniosku o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego. A także informację o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku. Wniosek o upadłość spółki to bardzo ważny dokument w procesie oddłużania firmy. Zobacz także: operat szacunkowy

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy. Napisz do nas.