Co to znaczy Syndyk Masy Upadłości?

Syndyk masy upadłości – kim jest? To organ postępowania upadłościowego. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, sąd wyznacza syndyka. Jednocześnie dłużnik traci prawo zarządzania majątkiem firmy na rzecz syndyka masy upadłościowej. Ten ostatni ustala listę wierzytelności, zawiadamia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości, likwiduje majątek, chroni majątek przed zniszczeniem i prowadzi do zaspokojenia wierzycieli. 

Obecnie wraz z ogłoszeniem upadłości, syndyk przechodzi do likwidacji majątku. Wraz z upadłością firmy powstaje masa upadłościowa, którą syndyk masy upadłości próbuje sprzedać na zasadach egzekucyjnych. Aby przedsiębiorstwo nie straciło na wartości, syndyk masy upadłości musi czasami po ogłoszeniu upadłości dalej prowadzić działalność. Jest to częsta praktyka, np. przy upadających deweloperach, którzy rozpoczęli inwestycje, ale utracili płynność finansową.

Usługi syndyka w naszej kancelarii

Syndyk masy upadłości

Szymon Mojzesowicz

Atutem naszej kancelarii jest pełnienie funkcji syndyka powoływanego i nadzorowanego przez sąd. W ramach tej funkcji mamy do czynienia z wieloma zagadnieniami prawno – ekonomicznymi dotyczącymi majątku przedsiębiorstw i osób fizycznych.

W zespole naszej kancelarii znajdują się eksperci: rzeczoznawcy majątkowi, ekonomiści, prawnicy, doradcy restrukturyzacyjni, mediatorzy i biegli sądowi. Dzięki temu mamy szerokie spojrzenie na kwestie związane z zarządzanie majątkiem spółek będących w upadłości. Od 18 lat na rynku uczestniczymy także w restrukturyzacjach polskiego biznesu.

Szukasz doświadczonego syndyka do zarządzania masą upadłości spółki? Skontaktuj się z nami. Nasz syndyk-ekspert, Szymon Mojzesowicz, odpowie na Wasze pytania.

Linked syndyk masy upadłości

 

 

Syndyk masy upadłości – co to jest?

1. Funkcję syndyka masy upadłościowej może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. A także posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Aby zostać syndykiem należy zdać egzamin państwowy.

2. Zawód syndyka może również pełnić spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Również członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję, o której mowa w ust. 1, oraz która ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

3. Syndyk masy upadłościowej niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem, składa do akt postępowania dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji.

Syndyk Masy Upadłości

4. Koszty ubezpieczenia nie stanowią kosztów postępowania upadłościowego i nie podlegają zwrotowi z masy upadłości. Sąd wyznacza syndyka, biorąc pod uwagę liczbę spraw, w których osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego pełni funkcję nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych lub syndyka w innych postępowaniach upadłościowych, a także jej doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje.

5. Na wniosek syndyka masy upadłościowej lub z urzędu sędzia-komisarz może powołać jego zastępcę, jeżeli jest to potrzebne, zwłaszcza w przypadku wykonywania czynności w innym okręgu sądowym. W sprawach dotyczących upadłości syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego.

6. Syndyk nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących majątku upadłego. Odpowiada za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków.

Nasi eksperci – sukces

Szymon Mojzesowicz, pełniąc rolę syndyka, wraz z pomocą Przemysława Furmanka, uzyskał prawomocne postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia majątkowego na składniku masy. Zabezpieczenie dotyczyło nieruchomości i było ustalone przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej. Pomimo zażalenia Prokuratora, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga utrzymał w mocy swoje postanowienie o uchyleniu.

– Mamy nadzieję, że to orzeczenie stanie się kamieniem węgielnym pod orzecznictwo wykazujące się zrozumieniem dla pracy syndyków. Chodzi o sytuację, gdy w skład masy upadłości wchodzi majątek zabezpieczony na poczet wykonania wyroku w sprawie karnej. – mówi Szymon Mojzesowicz z Kancelarii Lege.

Nasz deweloper ogłasza upadłość. Co wtedy?

Wydaje się, że w takim przypadku syndyk zacznie po prostu podejmować próby sprzedaży nieruchomości. Jednak przepisy Prawa Upadłościowego przewidują też inne możliwości. Upadłość dewelopera różni się od zwykłej upadłości tym, że ma na celu nie tylko spłacenie wierzycieli, ale także przekazanie mieszkań ich nabywcom. Dlatego syndyk w takim przypadku może:

1) prowadzić dalej przedsięwzięcie deweloperskie;
2) zlikwidować/sprzedać nieruchomość na zasadach ogólnych;
3) sprzedać nieruchomość zobowiązując nabywcę do dokończenia inwestycji;
4) zawrzeć układ z nabywcami.

Upadek dewelopera to nie koniec świata dla jego klientów. Prawo upadłościowe daje nabywcom lokali istotne możliwości i narzędzia. Pozwala na dokończenie inwestycji i przeniesienie prawa własności lokali. W skrajnej sytuacji gwarantuje roszczenia pieniężne. Wszystko to jednak wymaga dobrej organizacji i współpracy pomiędzy upadłym deweloperem, a syndykiem i wierzycielami.

Syndycy a upadłość konsumencka – zarządzanie majątkiem

1. Upadłość konsumencka ogłaszana jest już w momencie złożenia do sądu wypełnionego prawidłowo wniosku upadłościowego. Następnie sąd przekazuje postanowienie syndykowi. Ten ostatni przygotowuje spis inwentarza, spis należności oraz spis nieobjętych składników osoby upadłej i ustala plan likwidacyjny.

2. Dzięki inwentaryzacji majątku możliwe będzie ustalenie, co wchodzi w skład masy upadłości. S. składa sędziemu-komisarzowi powyższe spisy wraz z planem likwidacyjnym w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia upadłości. Plan likwidacyjny określa proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego (ruchomości i nieruchomości).

3. Ważne jest, aby upadły przekazał syndykowi cały majątek i wszystkie istotne dokumenty. W przeciwnym przypadku postępowanie może być umorzone.

Więcej informacji o syndykach masy upadłości

  1. W trakcie postępowania upadłościowego syndyk traktowany jest jako kierownik jednostki, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Z uwagi na status prawny syndyk jest tzw. zastępcą pośrednim, czyli dokonuje czynności prawnych we własnym imieniu, ale na rachunek upadłego, tj. ze skutkiem prawnym dla niego.
  2. Posiadanie wykształcenia prawniczego nie jest konieczną przesłanką uzyskania licencji (wcześniej analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku zawodu komornika).
  3. Syndyk zobowiązanych jest do składania sprawozdań finansowych
  4. Po wejściu w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniejsza nazwa: o licencji s. (Dz.U. z 2016 r. poz. 883)) zawód doradcy restrukturyzacyjnego stał się zawodem regulowanym i został zaliczony do katalogu wolnych zawodów, wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  5. Syndyk-likwidator (w rozumieniu funkcji a nie zawodu) powoływany jest w przypadku ogłoszenia upadłości. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powołuje się nadzorcę sądowego – w przypadku pozostawienia zarządu majątkiem dłużnikowi lub zarządcę – w przypadku zabezpieczenia postępowania poprzez odebranie dłużnikowi zarządu nad majątkiem. Zarządcę przymusowego powołuje się również w przypadku egzekucji z przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych według przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji sądowej.
  6. Syndyk musi wiedzieć kto jest dłużnikiem upadłego.

Dla wierzycieli, ogłoszenie upadłości, przez syndyka, postępowaniu upadłościowym, przez upadłego, sędziego komisarza, osoby fizycznej, które, jego, tym, więcej informacji o jego pozycji znajdziesz tutaj. A także z dniem ogłoszeniem upadłości. A także: restrukturyzacja zadłużenia

Zobacz na: operat szacunkowy oraz  wycena środków trwałych

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy