Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy – czym jest? Istotą restrukturyzacji jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Restrukturyzacja dotyczy określonego zestawu procedur prawnych, które pomogą w rozwiązaniu problemów finansowych dłużnika. Restrukturyzowanie jest dla tych firm, które popadły w problemy finansowe, ale potrzebują m.in. ochrony przed wierzycielami.

Jeżeli dłużnik jest niewypłacalny, przepisy prawa restrukturyzacyjnego mają pomóc dłużnikowi uniknąć udziału w postępowaniu upadłościowym. Zmiany muszą być zatwierdzone przez sąd i pozwalają na normalne funkcjonowanie spółek Aby efektywnie wykorzystać restrukturyzację, to zawsze musi być świadoma decyzja i działanie menedżera.

Restrukturyzacja firmy – eksperci

Doradcy Kancelarii Lege Restrukturyzacje pomogą poprawić kondycję biznesu i uchronić je przed upadłością. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego nasi doradcy mogą pełnić funkcje m.in.:

1) nadzorcy układu,
2) nadzorcy sądowego,
3) zarządcy, syndyka.

Jak przeprowadzić restrukturyzację? Nasz zespół ekspertów zapewnia kompleksowe, profesjonalne wsparcie i doradztwo w postępowaniach restrukturyzacyjnych w spółce. Dzięki temu restrukturyzacja firmy zostanie przeprowadzona profesjonalnie.

Naszym ekspertom ds. restrukturyzacji zaufały setki firm. Skontaktuj się z nami: sekretariat@kancelarialege.pl

Restrukturyzacja firmy - najlepsi eksperci
Zapraszamy do współpracy:

 • wydziały restrukturyzacyjne i upadłościowe sądów,
 • przedsiębiorców rozważających rozpoczęcie procesu restrukturyzacyjnego,
 • wierzycieli zainteresowanych restrukturyzacją swoich dłużników.

Nasze doradztwo obejmuje również opracowywanie planów restrukturyzacyjnych – na potrzeby firm oraz nadzorców/zarządców w prowadzonych przez nich działaniach restrukturyzacyjnych.

Wybór postępowania

√ Decyzja, że już potrzebna będzie restrukturyzacja firmy, to pierwszy krok do naprawienia jej stanu. Następnym krokiem będzie  odpowiednia restrukturyzacja. Decyzję trzeba podjąć już na etapie przy składaniu wniosku o restrukturyzację.

√ Każde postępowanie restrukturyzacyjne dopasowano do innych potrzeb przedsiębiorstwa. Inny tryb wybierze działalność informatyczna, która czeka na zyski z poniesionej inwestycji. Jeszcze inny duży zakład metalurgiczny, którego problemy wynikają z sytuacji rynkowej. A inny spółki transportowe, której problemy wynikają z długiego sporu sądowego.

Restrukturyzacja firmy – warunki upadłości

√ Przepisy prawa podają jasne warunki tego, co jest niewypłacalnością. Na przykład, gdy przedsiębiorca stracił zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań i gdy ma zaległości przekraczające ponad 3 miesiące. Dotyczy to również  zobowiązań pieniężnych przekraczających wysokość majątku przedsiębiorstwa przez ponad 24 miesiące (ustawy Prawo Restrukturyzacyjne).

Restrukturyzacja firmy umożliwia dalsze prowadzenie biznesu i zapobiega upadłości. Jednak warunkiem koniecznym do zastosowania restrukturyzacji jest zdolność do pokrywania bieżących kosztów. Oczywiście w ramach restrukturyzowania, można osiągnąć m.in. odroczenie płatności, umorzenie części zobowiązań, konwersję udziałów i akcji.

√ Wierzyciele powinni rozumieć, że dając szansę restrukturyzacji zwiększają swoje szanse na odzyskanie chociaż części środków pieniężnych od zadłużonej firmy. Takich środków, których w ramach zwykłej windykacji czy upadłości mogliby nie odzyskać.

Restrukturyzacja firmy w 2022 roku Polska

Co to jest restrukturyzacja firmy?

To jest wdrożenie zespołu działań prowadzących do poprawy jej efektywności. Chodzi głównie o reorganizację struktur firmy. Procedurę tę stosuje się w przypadku kłopotów finansowych w szczególności utraty płynności finansowej. Podstawowy cel restrukturyzowania, to usprawnienie funkcjonowania i poprawa wydajności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa (ustawa prawo restrukturyzacyjne). Naprawa odbywająca się w ten sposób przypomina nieco postępowanie upadłościowe.

√ Wdrożenie rozwiązań restrukturyzacji pozwala na łagodne przejście przez trudny okres, ograniczając straty majątkowe do minimum. Przyczyn wprowadzania procedur restrukturyzacyjnych bywa wiele. Większość z nich znajduje się wewnątrz spółki i mogą do nich należeć np. zbyt wysokie koszty działalności, przeinwestowanie lub straty w produkcji.

Ile trwa restrukturyzacja firmy?

To trudne pytanie. Z praktyki wiadomo, że najdłuższymi są postępowania: sanacyjne i układowe. Eksperci twierdzą, że mogą trwać nawet do 250 dni. Jest to czas liczony od otwarcia post. do jego zamknięcia. Przyspieszone post. układowe może trwać krócej, od 120 – 180 dni.

√ Decyzję o wyborze postępowania trzeba podjąć już na etapie składania wniosku o restrukturyzację. Pamiętajmy, że każdy tryb dopasowany zostaje do konkretnych potrzeb firmy. Postępowania w polskim prawie:

1) Przyspieszone postępowanie układowe
2) postępowanie restrukturyzacyjne układowe
3) sanacyjne
4)  o zatwierdzenie układu
5) Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
Restrukturyzacja w firmie

Wybór odpowiedniego postępowanie może mieć wpływ na to, czy zadziała restrukturyzacja firmy. W ramach pewnych postępowań można liczyć na szybką ochronę majątku na wypadek realizacji komorniczej, ale nie pozwala to na głębokie zmiany. Natomiast w otwarciu postępowań restrukturyzacyjnych w ramach, którego zostaną przeprowadzone dogłębne zmiany wymagają czasu i ochrona przeciwegzekucyjna może zostać udzielona dopiero po 2-3 miesiącach.

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najprostszym narzędziem restrukturyzacyjnym (restrukturyzacja zadłużenia), jakie przewidują przepisy prawne. Jest ono skierowane do firm, które nie potrzebują obrony przed egzekucją, a ich wierzytelności sporne nie stanowią więcej niż 15% wszystkich wchodzących do układu. Jednocześnie daje ono możliwość umorzenia części zobowiązań, rozłożenia spłaty kredytu na raty i dokonania konwersji na udziały lub akcje.

Post. o zatwierdzenie układu jest najszybszym, najtańszym, najmniej sformalizowanym postępowaniem restrukturyzacyjnym i nie ingeruje w prowadzoną działalność. Co ważne, pomimo pozasądowego charakteru daje korzyści tożsame z innymi postęp., w tym zwolnienie z podatku dochodowego od umorzonych zobowiązań.

W opisywanym postępowaniu udział sądu jest ograniczony do zatwierdzenia układu zawartego z wierzycielami, a wszystkie pozostałe czynności, w tym sporządzenie niezbędnych dokumentów i negocjacje spoczywają na samym dłużniku i wybranym przez niego nadzorcy układu.

Istotną zaletą omawianego postępowania jest pozostawienie zarządu przedsiębiorstwem w rękach dłużnika. Jedynie w czasie pomiędzy wydaniem przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu, a stwierdzeniem jego prawomocności nadzorca zyskuje uprawnienia do kontrolowania czynności dłużnika przekraczających zakres zwykłego zarządu.

2. Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe

Poniższe postępowania przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli już odpowiednie środki naprawcze, są zdecydowani na restrukturyzację i potrzebują zawrzeć układ w ramach, którego mogą dokonać rozłożyć spłatę zobowiązań na raty, umorzyć część zobowiązań, dokonać konwersji na udziały lub akcje.

a) Charakteryzuje się:

 • Krótkim czasem oczekiwania na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Koniecznością przyjęcia szybkiego tempa dla poszczególnych czynności
 • Krótkim czasem trwania (postępowanie powinno się zakończyć w ciągu 6 miesięcy)
 • Wstrzymywaniem egzekucji prowadzonej z majątku przedsiębiorstwa (z wyjątkiem zabezpieczonego przez wierzycieli);
 • Wymogiem maksymalnie 15% wierzytelności spornych do otwarcia postępowania;
 • Koniecznością wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd.

b) Postępowanie charakteryzujące się również:

 • Wstrzymaniem egzekucji prowadzonej z majątku przedsiębiorstwa (z wyjątkiem zabezpieczonego przez wierzycieli);
 • Dłuższym czasem trwania niż PPU;
 • Powołaniem tymczasowego nadzorcy sądowego;
 • Wymogiem minimalnie 15% wierzytelności spornych do otwarcia postępowania;
 • Koniecznością wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd;
 • Możliwością wnoszenia sprzeciwów co do spisu wierzytelności;
 • Koniecznością wykazania już we wniosku o otwarcie zdolności do wykonywania bieżących zobowiązań w trakcie postępowania.

Wnioski o otwarcie obu postępowań są z bardzo podobną konstrukcją. Należy jednak pamiętać o różnicach dotyczących progu 15% wierzytelności oraz konieczności wykazania zdolności do regulowania bieżących zobowiązań w wypadku tego postępowania, a także zrestrukturyzowanie zadłużenia.

3. Postępowanie sanacyjne

Jest dla przedsiębiorców, którzy potrzebują na ratowanie firmy i renegocjowanie umów do warunków pozwalających przetrwać nadchodzący kryzys. Zapewnia zabezpieczenie przedegzekucyjne spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, chroniąc chociażby przed dochodzeniem należności z hipoteki czy zastawu – zadłużenie w restrukturyzacji.

Sanację poprzedza powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, który zabezpieczy majątek przed wierzycielami i zwolni środki na rachunku bankowym bez otwierania postępowania restrukturyzacyjnego. Zarządcy majątku (tzw. masy sanacyjnej) nadawane jest szerokie spektrum narzędzi w celu poprawy sytuacji przedsiębiorstwa, dlatego wszystkie działania odbywają się pod czujnym okiem sędziego komisarza i wierzycieli.

Postępowanie sanacyjne daje wiele możliwości:

 • Wstrzymania egzekucji prowadzonych z majątku przedsiębiorstwa (a także zabezpieczonych ruchomości i nieruchomości);
 • Odstąpienia oraz renegocjacji umowy z kontrahentami;
 • Redukcji zatrudnienia;
 • Rozłożenia spłaty kredytu na raty (restrukturyzacje zadłużenia);
 • Umorzenia zobowiązań;
 • Konwersji zobowiązań na akcje lub udziały.

4. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Skorzystamy, gdy chcemy uruchomić szybką restrukturyzację bez wniosku do sądu. Daje ochronę przed egzekucjami, wypowiedzeniem umów, i masz 4 miesiące na wypracowanie układu z wierzycielami. Wystarczy podpisać umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, aby zyskać ochronę i czas na ustabilizowanie sytuacji w firmie. Ważny jest wybór doradcy restrukturyzacyjnego.

Rodzaje restrukturyzacji

 • Restrukturyzacja naprawcza firmy – zwana też antykryzysową lub sanacyjną. Dotyczy przedsiębiorstw, które mają poważne problemy i są zagrożone likwidacją/upadłością.
 • Restrukturyzacje rozwojowa w firmie – wprowadza do naprawy firmy działania, które mają charakter innowacyjny i rozwojowy. Dzięki nim przedsiębiorstwo ma być odporne na różnego typu zagrożenia.
 • Restrukturyzacja przedmiotowa firmy – odpowiada za zmiany w strukturze przedmiotu działalności. Chodzi o zmiany w obszarze techniki, technologii i asortymentu.
 • Restrukturyzacja podmiotowa – realizowana jest w obszarze organizacji i zarządzania firmą, a także ekonomiki i rynku.
 • Restrukturyzacja organizacyjna – zmiany w całej strukturze przedsiębiorstwa, które mają odpowiedzieć na nowe wymagania ze strony rynku. Zmiany technologii, procesów, struktury, strategii, kultury i zasobów ludzkich.
 • Restrukturyzacja finansowa – obejmuje swoimi działaniami obszar materialny spółki, jak również obszar zarządzania finansami. Głównym założeniem jest w tym przypadku poprawić płynność finansową.
 • Restrukturyzacja własnościowa – realizuje przekształcenia w strukturze kapitałów własnych przedsiębiorstwa i związane z tym zmiany zakresu sprawowanej władzy.

Jakie korzyści daje restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy korzyści
Zapewnia zabezpieczenie przed postępowaniami egzekucyjnymi, wypowiadaniem ważnych dla podmiotu umów. Daje np. cztery miesiące na wypracowanie porozumienia z wierzycielami. Uproszczone postępowanie to szczególnie ciekawy wariant. Nie wymaga zaangażowania dużych środków finansowych.

Więcej postępowań restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacje w Polsce 2020 roku – rozpoczęto 800 procesów. W grudniu 2020 odbyły się 144 takie post. i był to najwyższy wynik miesięczny. 2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o restrukturyzacji, na podstawie których rozpoczęto 212 takich procedur. Może być to początek.

W 2021 r. 1888 postępowań restrukturyzacyjnych. Szczyt postępowań miesięcznych był w czerwcu 2021 r. 2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o post. restrukturyzacyjnych. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, w 2019 r. 465, w 2020 r. 800, a w 2021 już 1888. Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 86,44% wszystkich postępowań.

Nowy typ restrukturyzacji

Podczas pandemii covid – 19 wprowadzono nowy tym postępowania – uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, przepisy opublikowano 23 czerwca 2020 r. W lipcu z tego typu z postępowania skorzystało 30 przedsiębiorców, w sierpniu 40, we wrześniu 64 przedsiębiorców, w październiku 73, w listopadzie 67, a w grudniu 118. W 2021 w styczniu takich postępowań było 90, w lutym 120, w marcu 160, w kwietniu 156, w maju 106, w czerwcu 237, w lipcu 148, w sierpniu 96, we wrześniu 127, w październiku 114, a w listopadzie 245. Ten typ postępowania obowiązywał do końca listopada 2021 r.

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 41,79% i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 25,64 %. W 2021 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 20,44% i wielkopolskim 13,35%. Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się rolnictwem 25,74%, handlem 16,74%, przetwórstwem przemysłowym 14,51%.

 

Zmiany w prawie restrukturyzacyjnymMinisterstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego. Celem projektu jest implementacja m.in. dyrektywy European Parliament i Rady UE 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 roku.

Nowości w prawie:

 1. objęcie układem z mocy prawa wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
 2. rozszerzenie katalogu dokumentów dołączanych przez dłużnika do wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego m.in. o informacje dotyczące wpływu otwarcia tego postępowania na zatrudnienie w przedsiębiorstwie dłużnika oraz wskazanie podmiotów, których plan restrukturyzacji nie dotyczy wraz ze wskazaniem przyczyn nieobjęcia ich planem;
 3. wprowadzenie jako zasady pozostawienia dłużnikowi pełnego zarządu nad przedsiębiorstwem w toku postępowań restrukturyzacyjnych;
 4. wprowadzenie mechanizmu zatwierdzania układu wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli poprzez przyjęcie zasady, że w przypadku braku większości do przyjmowania układu w każdej grupie wierzycieli, układ będzie przyjęty na wn. dłużn. lub za jego zgodą, jeśli większość grup wierzycieli głosowała za układem, w tym co najmniej jedna grupa wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo lub wierzycieli o wyższym stopniu uprzywilejowania od wierzycieli kat. II z regulacji prawa i postępowania upadłościowego (ogłoszenie upadłości);
 5. ochrona dłużnika przed egzekucją wierzytelności objętych układem w okresie od dnia zawarcia układu do dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego lub jego prawomocnego umorzenia;

  Ciąg dalszy…

 1. jednolite uregulowanie wstrzymania indywidualnych czynności egzekucyjnych wobec dłużnika w okresie od otwarcia postępowanie w zakresie restrukturyzacji zapobiegawczej do chwili zawarcia układu (wprowadzenie zawieszenia czynności egzekucyjnych ex lege na okres 4 miesięcy od dnia otwarcia post. restrukturyzacyjnego oraz instytucji przedłużenia tego zawieszenia przez sąd, na dalszy okres, łącznie nieprzekraczający 12 miesięcy);
 2. rozszerzenie dopuszczalności przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w postępowaniu restrukt.;
 3. zapewnienie ochrony nowego oraz przejściowego finansowania dłużnika w toku postępowania restrukturyzacyjnego jest przez zagwarantowanie, że finansowanie to, w razie późniejszego ogłoszenia upadłości dłużnika, nie będzie mogło być uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, jeżeli było ono uwzględnione w planie restrukturyzacji oraz zostało zatwierdzone przez radę wierzycieli lub sędziego-komisarza;
 4. zapewnienie tarczy ochronnej transakcjom, które były racjonalne i niezwłocznie konieczne do negocjowania planu restrukturyzacji poprzez zagwarantowanie, że nie będą one mogły zostać uznane za bezskuteczne, nieważne lub niepodlegające wykonaniu z tego powodu, że dokonano ich ze szkodą dla ogółu wierzycieli. W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją przedmiotowych ustaw a także restrukturyzacji firm.

Doradca restrukturyzacyjny dokonuje kontroli działalności dłużnika oraz może być pomocą. Zapewnia także wsparcie w procesie restrukturyzacji i negocjacji oraz zawarcie układu z wierzycielami a także restrukturyzacja spółki. Rola doradcy restrukturyzacyjnego jest bardzo istotna w procesie restrukturyzowania.

Postępowaniu restrukturyzacyjną, dłużnik restrukturyzacyjnym, układ, warunków, niewypłacalność, kryzysu, skorzystać, pamiętać, zmian, musi, swoją, warszawa, pomoc, upadłościowym, nieruchomości, najbardziej, jakie, bez, należy, bardzo, swojej, celu, wspólni, pomoc, działania, jednak, biznesu, copyright, który wspólnicy istnieje będzie warto sam tak też często możliwości jeśli naszej którym firmie prawnej możliwe planu restrukturyzacyjnego i sytuacji finansowej, a także polityka prywatności oraz można zobaczyć więcej na stronie www. A także ochronienia danych osobowych i postępowania upadłościowego również doradcy restrukturyzacyjnego. Ważna jest pozycja pracowników w firmie. Sposób zakresie działań pomóc tych prawo przedsiębiorstwo przy polityka usług prawne umowy.

 

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy