Co To Jest Restrukturyzacja Firmy? Na Czym Polega?

Od wielu miesięcy termin „restrukturyzacja firmy” robi w naszym kraju zawrotną karierę. Związane jest to z problemami, których doświadczają polscy przedsiębiorcy. Pandemia, wojna w Ukrainie oraz spowolnienie gospodarcze, przyczyniły się do utraty stabilności finansowej wielu spółek. Jednak decyzja o tym, że potrzebna jest restrukturyzacja firmy to dopiero początek drogi. Drogi, na którą warto wejść.

Co to jest restrukturyzacja firmy?

 • Restrukturyzacja firmy to określony zestaw procedur, które pomogą w rozwiązaniu problemów finansowych zadłużonych spółek. Chodzi o biznes, który popadł w problemy finansowe, ale potrzebuje m.in. ochrony przed wierzycielami.
 • Restrukturyzacja firmy ma prowadzić do poprawy jej efektywności i wydajności – chodzi głównie o reorganizację jej struktur. A więc podstawowym sygnałem do rozpoczęcia restrukturyzacji jest brak stabilności finansów. Restrukturyzowanie to także ochrona przed egzekucjami komorniczymi.
 • Obecnie ogłoszenie o wszczęciu/otwarciu restrukturyzacji nie publikuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale w nowo utworzonym Krajowym Rejestrze Zadłużonych. To serwis jawny, powszechny i bezpłatny. Krajowy Rejestr Zadłużonych zawiera informacje o dłużnikach, postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Dla kogo jest restrukturyzacja firmy?

Przepisy prawa nie pozostawiają tutaj wątpliwości. Restrukturyzacja adresowana bywa do firmy niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się, aby firma uniknęła ogłoszenia upadłości i zawarła układ z wierzycielami. Według najnowszych danych restrukturyzacja firmy dotyczy obecnie najczęściej jednoosobowych działalności gospodarczych – 60 proc. Restrukturyzacja firmy najczęściej przeprowadzana była w ostatnich miesiącach na Mazowszu, Śląsku i Lubelszczyźnie.

Restrukturyzacja firmy

Napisz do nas i zapytaj o szczegóły: sekretariat@kancelarialege.pl

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy pozwala na dalsze prowadzenie biznesu i zapobiega upadłości. Jednak warunkiem koniecznym do zastosowania restrukturyzacji jest zdolność do pokrywania bieżących kosztów. Restrukturyzacja to narzędzie dla firmy, która jest zagrożona niewypłacalnością, albo już jest niewypłacalna.

Podsumowując, na czym polega i co daje restrukturyzacja firmy?:

 • Restrukturyzacja firmy polega na „naprawie” przedsiębiorstwa w określonym czasie czasie.
 • Daje możliwość porozumienia się z wierzycielami, od których zależy los spółki.
 • Nad restrukturyzacją czuwa doradca restrukturyzacyjny.
 • Doradca (dokonuje spisu wierzytelności) kontroluje funkcjonowania dłużnika i zapewnia wsparcie w negocjacjach z wierzycielami.

Jak wygląda w praktyce restrukturyzacja firmy?

Dla firm, które mają problemy z obsługą zobowiązań, ale równocześnie posiadają potencjał rynkowy i szansę na stabilizację, jest nadzieja w postaci restrukturyzacji. Podobnie, jak w przypadku upadłości, większość postępowań restrukturyzacyjnych zaczyna się w sądzie, na wniosek spółki – dłużnika.

 • Restrukturyzacja firmy rozpoczyna się od analizy sytuacji finansowej spółki.
 • Następnie wybieramy doświadczonego doradcę ds. restrukturyzacji
 • Kolejnym krokiem będzie wybór najlepszego postępowania.
 • Doradca restrukturyzacyjny z udziałem sądu przygotuje dla nas plan restrukturyzacyjny i spisu wierzytelności.
 • Plan zawierał będzie sposoby wyjścia firmy z kłopotów finansowych, a także…
 • Restrukturyzacja to m.in. zasady porozumienia z wierzycielami (układ z wierzycielami).

Rozpoczęcie restrukturyzacji powoduje podział zobowiązań dłużnika na zobowiązania podlegające układowi, czyli możliwe do objęcia procedurą restrukturyzacyjną. Restrukturyzacja firmy obejmuje w szczególności:

 • odroczenie terminu wykonania;
 • rozłożenie spłaty kredytu na raty (restrukturyzacja kredytu);
 • zmniejszenie wysokości;
 • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
 • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów restrukturyzację firmy. Układ wiąże wierzycieli, których wierzytelności według ustawy są nim objęte, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. To znaczy, że co do zasady układ obejmuje zadłużenie powstałe przed dniem otwarcia post. restrukturyzacyjnego. Układ nie wiąże wierzycieli, których dłużnik nie ujawnił i którzy nie byli uczestnikami restrukturyzacji.

5 głównych korzyści, jakie oferuje restrukturyzacja firmy:

 1. Restrukturyzacja firmy pomoże unikać postępowania upadłościowego.
 2. Restrukturyzacja firmy umożliwia dalsze prowadzenie biznesu.
 3. Pozwala na odroczenie płatności, umorzenie części zobowiązań, konwersję udziałów i akcji.
 4. Restrukturyzacja firmy zapewnia zabezpieczenie na wypadek postępowań egzekucyjnych.
 5. Chroni na wypadek wypowiadania ważnych umów i daje czas na porozumienia z wierzycielami.

Ile trwa restrukturyzacja firmy?

Ile trwa restrukturyzacja firmy?

Ile trwa restrukturyzacja firmy?

Pora na trudne pytanie – ile trwa restrukturyzacja firmy? Trwa w różny sposób. Praktyka sądowa pokazuje, że najdłuższymi z postępowań są: sanacyjne i układowe. Eksperci twierdzą, że mogą trwać nawet do 8 miesięcy – to czas liczony od otwarcia restrukturyzacji  do jej zamknięcia. Przyspieszone postępowanie układowe może trwać krócej, od 120 – 180 dni.

Wyniki dotychczasowych obserwacji wskazują, że im restrukturyzacja firmy trwa krócej, tym są większe szanse na skuteczne jej zakończenie. Ważna tutaj jest optymalizacja czasu trwania restrukturyzacji w zależności od potrzeb oraz od rodzaju i otwarciu postępowań. Co do zasady, postępowanie powinno trwać do 6 miesięcy.

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Na to ile kosztuje restrukturyzacja firmy składa się kilka elementów. Koszt restrukturyzacji to wynagrodzenie doradcy, który prowadzi postępowanie. Wynagrodzenie to ustala się dowolnie w drodze zawartej umowy. Ustawodawca przewidział jednak w art. 21 „ustawy antycovidovej” limity w wysokości tego wynagrodzenia. Dotyczą one dłużnika, który jest mikroprzedsiębiorcą (zatrudnia w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat średnio poniżej 10 pracowników.

 • Obrót/aktywa w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat poniżej 2 mln euro) lub małym przedsiębiorcą (zatrudniający w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat średnio od 10 do 49 pracowników.
 • Obrót/aktywa w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat poniżej 10 mln euro). W takim przypadku wynagrodzenie nadzorcy nie może przekraczać 15% sumy przeznaczonej dla wierzycieli.

Jeśli wierzyciele w wyniku zawarcie układu otrzymają środki mieszczące się w przedziale 100 000,01 zł – 500 000 zł, to nadzorca będzie mógł uzyskać jeszcze maksymalnie 3% nadwyżki ponad 100 000 zł. Z kolei układ przewidujący spłacenie zobowiązań w kwocie przewyższającej 500 000 zł, pozwoli nadzorcy uzyskać „premię” w wysokości do 1% nadwyżki.

Skuteczna restrukturyzacja firmy potrzebuje planu

Restrukturyzacja firmy wymaga przygotowania wstępnego planu, stanowiącego element wniosku w otwarciu restrukturyzacji. Plan taki posłuży później za podstawę stworzenia ostatecznego planu restrukturyzacyjnego wdrażanego przez doradcę. Dobrze przygotowany wstępny plan pozwala na podjęcie działań naprawczych wcześniej, co daje większe szanse, że powiedzie się naprawa przedsiębiorstwa.

Jakie mamy postępowania w restrukturyzacji?

Każde postępowanie dopasowane jest do innych potrzeb firmy. A więc inny tryb wybierze działalność informatyczna, która czeka na zyski z poniesionej inwestycji. Jeszcze inny duży zakład metalurgiczny, którego problemy wynikają z sytuacji rynkowej. A jeszcze inny spółki transportowe, której problemy wynikają z długiego sporu sądowego. Wybór odpowiednich postępowań restrukturyzacyjnych może mieć wpływ na to, czy zadziała restrukturyzacja firmy.

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Postępowanie restrukturyzacyjne w polskim prawie to:

1) Przyspieszone postępowanie układowe.
2) Postępowanie układowe.
3) Postępowanie sanacyjne.
4) Postępowanie o zatwierdzenie układu.

Przyspieszone postępowanie układowe oraz układowe

Postępowanie przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli już odpowiednie środki naprawcze. Są także zdecydowani na restrukturyzację i potrzebują zawrzeć układ w ramach, którego mogą dokonać rozłożyć spłatę zobowiązań na raty, umorzyć część zobowiązań, dokonać konwersji na udziały lub akcje spółki. Wnioski o otwarcie obu postępowań restrukturyzacyjnych są z bardzo podobną konstrukcją. Należy jednak pamiętać o różnicach dotyczących progu 15% wierzytelności oraz konieczności wykazania zdolności do regulowania bieżących zobowiązań w wypadku tego postępowania, a także zrestrukturyzowanie wierzytelności.

Postępowanie sanacyjne

Sanacja adresowana do przedsiębiorców, którzy potrzebują na ratowanie podmiotu i renegocjowanie umów do warunków pozwalających przetrwać nadchodzący kryzys. Zapewnia ono zabezpieczenie przedegzekucyjne spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, chroniąc chociażby na wypadek dochodzenia należności z hipoteki czy zastawu.

Restrukturyzacja firmy poprzez sanację poprzedza powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, który zabezpieczy majątek przed wierzycielami i zwolni środki na rachunku bankowym bez otwierania restrukturyzacji. Zarządcy majątku (tzw. masy sanacyjnej – więcej informacji) nadaje się szerokie spektrum narzędzi w celu poprawy sytuacji firmy. Dlatego wszystkie działania odbywają się pod czujnym okiem sędziego komisarza i wierzycieli.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

To najprostsza restrukturyzacja firmy, jaką przewidują przepisy prawne. Skierowana zostaje do podmiotu, który nie potrzebuje obrony na wypadek egzekucji, a ich wierzytelności sporne nie stanowią więcej niż 15% wszystkich wchodzących do układu. Postępowanie o zatwierdzenie układu to najszybsze, najtańsze i najmniej sformalizowane post. restrukturyzacji i nie ingeruje w prowadzoną działalność. Co ważne, pomimo pozasądowego charakteru daje korzyści tożsame z innymi postęp., w tym zwolnienie z podatku dochodowego od umorzonych zobowiązań.

W opisywanym postępowaniu udział sądu został ograniczony do zatwierdzenia układu zawartego z wierzycielami, a wszystkie pozostałe czynności, w tym sporządzenie niezbędnych dokumentów i negocjacje spoczywają na samym dłużniku i wybranym przez niego nadzorcy (więcej w: prawie restrukturyzacyjnym).

Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego. Cel tego projektu to implementacja m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 roku. Celem niniejszej dyrektywy stało się przyczynienie się do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wyeliminowanie przeszkód w korzystaniu z podstawowych swobód, takich jak swoboda przepływu kapitału i swoboda przedsiębiorczości, które wynikają z różnic między krajowymi przepisami, niewypłacalności, umorzenia długów i zakazu prowadzenia działalności.

Nowelizacja ustawy „Prawo restrukturyzacyjne – więcej informacji” wprowadziła od 01.12.2021 roku nowy przepis (art. 226h) zgodnie, z którym:

 • dłużnik w terminie do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu;
 • albo w terminie 7 dni od umorzenia postęp. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu…

może być złożony uproszczony wniosek o otwarcie sanacji.

Stwarza to dłużnikowi możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji (restrukturyzacja firmy) w ramach przepisów post. sanacyjnego. Dotyczy to przypadku, kiedy doszło niepowodzenia przy postępowaniu o zatwierdzenie układu. Może być to ważna część zmian prawnych.

Zobacz więcej na: Upadłość konsumencka, Wniosek o pre-pack, Wniosek o upadłość konsumencką, Pre-pack konsumencki, Obsługa prawna postępowań upadłościowych

 

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy