Upadłość Konsumencka

 1. Nowa upadłość konsumencka weszła w życie 24 marca 2020 i odmieniła całkowicie kształt bankrutowania konsumentów. Od tej daty konsumenci mogą łatwiej ogłosić bankructwo, ale trudniej jest im uzyskać oddłużenie.
 2. Zgodnie z aktualnymi przepisami, aby ogłosić upadłość konsumencką wystarczy być niewypłacalnym konsumentem oraz złożyć poprawny pod względem formalnym wniosek. A to jednak dopiero początek drogi do oddłużenia. Tak naprawdę najważniejsze dla dłużnika decyzje zapadają na koniec postępowania prowadzonego przez Sąd.

Upadłość konsumencka – dla kogo?

 • Jest to rozwiązanie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeśli nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań i nie masz perspektyw na zmianę tej sytuacji to jest to rozwiązanie dla Ciebie. Daje ono szansę na całkowite lub częściowe umorzenie zobowiązań, których do tej pory nie byłeś w stanie spłacać. O ile nie doprowadziłeś do tej sytuacji w sposób celowy.
 • Po ogłoszeniu upadłości wszelkie prowadzone egzekucje zostaną umorzone, a wierzyciele będą mogli kontaktować się wyłącznie z syndykiem. Upadłość konsumencka prócz możliwości umorzenia długów daje również szanse na uratowanie nieruchomości, którą posiada dłużnik. Albo uzyskanie z niej kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Dodatkowo, jeśli nieruchomość lub udziały w niej nie przedstawiają żadnej wartości, Sędzia może wyłączyć taką nieruchomość z masy upadłościowej.

Eksperci upadłości konsumenckiej
Jeśli wpadliście w spiralę długów, nie jesteście już w stanie spłacać kolejnych rat, a zadłużenie stale rośnie, możecie ogłosić konsumencką niewypłacalność. Nasi eksperci pomogą Wam rozpocząć proces upadania i raz na zawsze pozbyć się długów.

1. Pomagamy przygotować wniosek.
2. Diagnozujemy szanse i przygotowujemy dokumenty.
3. Przygotowanie dłużnika na proces.

Skorzystajcie z tego adresu e-mail: sekretariat@kancelarialege.pl
linkedin

Upadłość konsumencka – na czym to polega?

Po spełnieniu wszystkich warunków wniosku, sąd przeprowadza analizę, która stwierdzi, czy wnioskodawca spełnia wymagania do ogłoszenia niewypłacalności. Ze złożonego wniosku oraz dołączonych dowodów musi wynikać, że dana osoba posiada status konsumenta (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) oraz jest niewypłacalna.

W obecnym stanie prawnym, na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd nie jest ciekawy przyczyny niewypłacalności oraz innych okoliczności (Czym doprowadził do swojej niewypłacalności). Wszystkie te kwestie są w tej chwili badane dopiero w toku postępowania  (z udziałem syndyka) i decydują o możliwości uzyskania oddłużenia oraz długości planu spłaty wierzycieli.
Upadłość konsumencka 2022

Upadłość konsumencka – jakie plany spłaty:

  • Po spłacie ponad 50% zadłużenia plan spłat do 2 lat,
  • Po spłacie ponad 70% zadłużenia plan spłat do 1 roku,
  • Przy stwierdzeniu rażącego niedbalstwa plan spłaty będzie trwał od 3 do 7 lat.

Warunkowe umorzenie zobowiązań:

 • Będzie zasądzane na okres 5 lat przy wystąpieniu czasowych przeszkód w ustaleniu planu spłacania ,co będzie mogło zakończyć się niezasądzeniem planu spłaty i umorzeniem zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ustaleniem planu spłaty lub uchyleniem planu spłaty skutkującym brakiem umorzenia zobowiązań upadłego.

Kwota wolna od zajęcia syndyka:

 • Syndyk nie będzie mógł zajmować kwoty poniżej 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz iloczynu w przypadku dodatkowych osób na utrzymaniu co oznacza, że zostanie więcej pieniędzy najbiedniejszym;
 • Syndyk będzie mógł zmniejszyć zajęcie, jeśli sytuacja to uzasadnia;

Zgłoszenia wierzytelności:

 • Zgłoszenia wierzytelności będą kierowane do syndyka prowadzącego postępowanie, a nie do Sądu, a spóźnione zgłoszenia będą obłożone zryczałtowanymi kosztami. Mają one odstraszyć wierzycieli przed wysyłaniem spóźnionych zgłoszeń wierzytelności.

Upadłość konsumencka a oddalenie wniosku upadłościowego

1. Przed 24.03.2020 odrzucenie wniosku upadłościowego występowało bardzo często. Wystarczyło stwierdzenie Sądu, że upadłość konsumencka powstała w wyniku rażącego niedbalstwa upadłego – obecnie to obostrzenia jest zniesione, ale wciąż zdarza się, że wnioski sąd może oddalić.

2. Główną przyczyną oddalania wniosków, co do których sądy podejmują decyzję merytoryczną, było stwierdzenie, że wnioskodawca popadł w długi umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Nie było przy tym jednolitego w całym kraju orzecznictwa. Ocena odbywała się bez udziału wierzycieli, a od postanowienia sądu nie można było finalnie wnieść skargi kasacyjnej.

3. W nowym systemie jest inaczej. Wprowadzono rozwiązania zbliżone do funkcjonujących z powodzeniem np. w Wielkiej Brytanii. Tam, w ramach upadłości konsumenckiej, brak badania przyczyn niewypłacalności na etapie otwarcia postępowania sądowego. Moment złożenia wniosku od razu jest efektywny, ale to nie koniec procedury.

Upadłość konsumencka także dla przedsiębiorcy: nowość w prawie

Od 2020 roku bankructwo przedsiębiorcy osoby fizycznej przestało być traktowana tak jak niewypłacalność spółki akcyjnej. Dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są traktowani w taki sam sposób jak konsumenci. Mogą więc ogłosić plajtę na podobnych zasadach, jak robią to osoby fizyczne, niezależnie, czy prowadzą lub prowadzili działalność gospodarczą. W postanowieniu ogłoszenie upadłości wskazuje się podstawę jurysdykcji polskich sądów.

Upadłość konsumencka - bankructwo
Kiedy następuje upadek przedsiębiorcy?

1. Upadłość przedsiębiorcy następuje w przypadku utraty płynności finansowej. Prawo upadłościowe domniemuje, że następuje to, kiedy powstają ponad 3-miesięczne zaległości w spłatach zobowiązań. Upadek jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Niezależnie czy dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej czy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

2. Jedyną różnicą dla osoby fizycznej chcącej ogłosić upadłość konsumencka była możliwość ustalenia planu spłaty długów, dzięki któremu mógł całkowicie pozbyć się długów. Natomiast oznaczało to, że oprócz utraty całego majątku, przedsiębiorca musiał jeszcze dokonywać spłaty na rzecz wierzycieli przez nawet 3 lata!

3. Kolejną korzyścią jest możliwość otrzymania kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na nawet 2 lata! Jeśli jako przedsiębiorca na przykład prowadziłeś swoją działalność w domu, mieszkaniu w którym też mieszkałeś otrzymujesz szansę na otrzymanie kwoty, która powinna pozwolić na najem podobnego lokalu przez nawet 2 lata.

4. Mając to wszystko na uwadze warto zastanowić się nad upadkiem przedsiębiorcy. Istnieje możliwość ogłoszenia upadłości osoby fizycznej przy spełnieniu odpowiednich warunków. Jedna Sąd w takim przypadku dokładnie bada Twoją sytuację i czy wcześniej nie powinna być ogłoszone bankructwo jako przedsiębiorcy.

Upadłość konsumencka na wniosek wierzyciela

Zgodnie ze znowelizowaną w 2020 r. ustawą upadłość konsumencka, wierzyciel może złożyć wniosek upadłości konsumenckiej swojego dłużnika. Pod pewnymi warunkami. Wniosek taki może dotyczyć osoby fizycznej, która w przeszłości była przedsiębiorcą. Jednak wnioskowanie nie może odbyć się później niż rok od momentu, w którym dłużnik został wykreślony z rejestru działalności gospodarczej – konsumencka niewypłacalność.

Tak więc w praktyce już następnego dnia po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców, wierzyciel może złożyć wniosek upadłościowy. W sytuacji gdy dłużnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności w odpowiednim rejestrze, to zgłoszenie jego bankructwa nie powinno odbyć się później niż rok od chwili, gdy przestał prowadzić tę działalność.

Sprawa generalnie jest skomplikowana prosta i zależy od podejścia sądu. W praktyce bowiem wniosek upadłości może złożyć dłużnik i wierzyciel. Od decyzji sądu zależy, które postępowanie zostanie rozstrzygnięte.5 mitów upadłości konsumenckiej

1. Brak majątku a  ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Mit ten związany jest z praktyką upadłościową firm. W tym przypadku musi istnieć jakiś majątek, aby skutecznie przeprowadzić postępowanie upadłościowe. Upadłość konsumencka rządzi się innymi przepisami, które wskazują, że koszty pokrywa Skarb Państwa. Brak majątku dłużnika u konsumentów przestał być przeszkodą w oddłużeniu.

2. Długi po ogłoszeniu upadku przez dłużnika trzeba spłacać

To mit rozpowszechniany przez niektóre firmy windykacyjne oraz antywindykacyjne. Pierwsze mają na celu zapobieganie ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie umorzeniu długów. Drugie chcą zwiększenia swoich zysków. Koszt przeprowadzenia postępowania upadłościowego względem wszystkich wierzycieli jest o wiele mniejszy od prowadzenie regularnych negocjacji z poszczególnymi wierzycielami.

3. Kosztami syndyka obciążony upadły

Praca syndyka generuje koszty poprzez zawiadomienia, prowadzoną dokumentację i podejmowanie stosownych czynności. Koszty te są początkowo pokrywane przez zaliczkę ze strony Skarbu Państwa. Następnie z zajęć dokonywanych lub w ramach ewentualnego planu spłaty. Wydatki te są bez bezpośredniego wpływu na sytuację upadłego.

4. Umorzeniu podlegają tylko długi z kredytów i pożyczek

Katalog długów podlegających umorzeniu jest bardzo szeroki. Są to: alimenty, grzywny, obowiązki naprawienia szkody również odszkodowania zasądzone w sprawach karnych. Kasacji podlegają więc wszystkie zaległości kredytowe, pożyczkowe, niepopłacone rachunki, leasingi, a także zaległości względem Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Upadłość konsumencka a co z majątkiem?

Przeciwnicy upadłości konsumenckiej wskazują, że powoduje ona ubezwłasnowolnienie, które ogranicza dożywotnio prawo do posiadania majątku. Jest to nieprawda. Upadłość konsumencka ma pomóc osobie fizycznej powrócić do normalnego funkcjonowania. Stąd po zakończeniu planu spłaty brak przeszkód, aby były bankrut nabywał nieruchomości, samochody, czy inne dobra materialne – konsumencka niewypłacalność.

W 2021 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 18 205 osób, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej na podstawie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

upadłość konsumenta w 2022 roku

Od 1 stycznia 2015 r. do 24 marca 2020 r. połowa wniosków o upadłość była oddalana. Wymogiem ogłoszenia upadłości osoby fizycznej była przesłanka, aby była ona nie zawiniona przez dłużnika. Obecnie każde zgłoszenie upadłości przez dłużnika kończy się jej ogłoszeniem, a sąd rozstrzyga w jakiej wysokości (dostosowanej do aktualnej możliwości dłużnika) i przez jak długi okres (do 7 lat), dłużnik będzie spłacał zobowiązania.

Upadłość konsumencka statystyki

Od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką do 31 grudnia 2021 r. łącznie ogłosiły ją 57 884 osoby. Jeżeli chodzi o wiek osób, które ogłosiły upadłość konsumencką w 2021 r. to najmłodsza osoba ma 12 lat, a najstarsza 94. Średnia wieku to 49 lat, czyli podobnie co w latach poprzednich. Najwięcej postępowań upadłościowych dotyczy osób w wieku 40-49 lat 26,18% i 30-39 – 22,58%.

W 2022 roku ogłoszono upadłość konsumencka w stosunku do 3444 osób, wynika z badania przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej na podstawie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Od 1 stycznia 2015 r. do 24 marca 2020 r. połowa wniosków o upadłość konsumencka była oddalana. Wymogiem ogłoszenia upadłości była przesłanka, aby była ona nie zawiniona przez dłużnika. Obecnie każde zgłoszenie upadłości przez dłużnika kończy się jej ogłoszeniem, a sąd rozstrzyga w jakiej wysokości (dostosowanej do aktualnej możliwości dłużnika) i przez jak długi okres (do 7 lat), dłużnik będzie spłacał zobowiązania.

Najwięcej upadłości dotyczy…

Od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką do 31 marca 2022 r. łącznie ogłosiły ją 61 328 osoby. Jeżeli chodzi o wiek osób, które ogłosiły upadłość konsumencką w 2022 r. to najmłodsza osoba ma 21 lat, a
najstarsza 92. Średnia wieku to 50 lat. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 23,74% i 30-39 –
23,25%. Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 29,03% wszystkich upadłości konsumenckich.

Informacja z Krajowego Rejestru Długów

Krajowy Rejestru DługówWedług danych COIG analizowanych pod kątem daty postanowienia sądu w 2019 r. zbankrutowało 7764 konsumentów. W 2021 r. łączna liczba zatwierdzonych niewypłacalności była już ponad dwukrotnie wyższa i wyniosła prawie 16,5 tys. W ciągu jednego półrocza przekraczała więc poziom notowany przed pojawieniem się Covid-19. Jednak, jak podkreślają eksperci z Krajowego Rejestru Długów, nie można przypisywać tego zjawiska wyłącznie wpływowi koronawirusa.

Wcześniej sądy mogły odrzucić wniosek o orzeczenie niewypłacalności, jeśli dana osoba świadomie doprowadziła się do nadmiernego zadłużenia, na przykład zadłużając się na życie ponad stan. Z tego powodu ok. połowa wniosków była oddalana. Obecnie sądy już nie biorą pod uwagę okoliczności, które doprowadziły konsumenta do upadłości przy podejmowaniu swojej decyzji. Od początku pandemii formalnie bankrutować jest więc łatwiej i konsumenci mogli korzystać z takiej możliwości częściej.  Począwszy od czerwca liczba upadłości ogłaszanych przez sądy wzrosła o ponad 100 proc. oraz upadłość konsumencka.

Wcześniej byli w rejestrze dłużników

Analiza danych COIG i KRD pokazuje, że większość ogłaszających upadłość konsumentów widniała w rejestrze dłużników na długi czas przed jej sformalizowaniem. Na 12 miesięcy przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej jest zarejestrowane zaległości miało 58 proc. z nich. Im bliżej decyzji sądu, tym ten odsetek się zwiększał. W dniu jej uchwalenia w KRD widniało już blisko dwie trzecie (65 proc.) bankrutujących w II półroczu.

Wśród dłużników bankrutów największą grupę niezmiennie od lat reprezentują osoby w wieku 36-45 lat. W ostatnim czasie zmieniła się natomiast proporcja płci wśród upadłych konsumentów notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. W drugim półroczu 2021 r. szala przechyliła się w stronę mężczyzn (52%).

Co więcej, zadłużeni bankruci zdecydowanie częściej mieszkają w miastach niż na wsi. W podobnym stopniu niewypłacalności doświadczają mieszkańcy średnich (100-300 tys.) i dużych miast (powyżej 300 tys. mieszkańców), jak i miejscowości, gdzie rezyduje od 20 do 50 tys. osób. Tak wygląda upadłość konsumencka.

 

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy