Doradca Restrukturyzacyjny

  1. Kto to jest Doradca restrukturyzacyjny? Doradca, oprócz pełnienia funkcji syndyka w po­stę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym, może także wykonywać obowiązki: nadzorcy sądowego, zarządcy oraz doradcy restrukturyzacyjnego poza postępowaniem.
  2. W Polsce pracuje już prawie 1700 licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych. Licencję doradcy przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wniosek musi być złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu.
  3. Nadzór nad doradcami restrukturyzacyjnymi sprawują sądy, sędziowie-komisarze oraz minister sprawiedliwości (od grudnia 2020 r.). Przy wyznaczaniu do pełnienia funkcji w postępowaniu uwzględnia się liczbę spraw, które dany doradca restrukturyzacyjny aktualnie prowadzi dla przedsiębiorców. Ponadto, jego doświadczenie i inne kwalifikacje.

Doradca-ekspert w Kancelarii Lege Restrukturyzacje

Co robi doradca restrukturyzacyjny

Szymon Mojzesowicz – doradca restrukturyzacyjny

⇒ Szymon Mojzesowicz: Member of RICS – członek The Royal Institution of Chartered Surveyors – Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (Wielka Brytania). Uznany Rzeczoznawca Majątkowy. Wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w specjalizacji: wycena przedsiębiorstw i nieruchomości, restrukturyzacja przedsiębiorstw. W branży doradczej pracuje od 2002 r.

⇒ Szymon Mojzesowicz jest absolwentem budownictwa na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia podyplomowe z wyceny nieruchomości na Wydziale Inżynierii Lądowej PW oraz Nottingham Trent University i Sheffield Hallam University na wydziale Zarządzania i Inwestowania na rynku nieruchomości.

adres e-mail: szymon.mojzesowicz@kancelarialege.pl

⇒ Nasza oferta restrukturyzacyjna:

1. Kompleksowe wsparcie we wdrożeniu procesów restrukturyzacyjnych spółek. Dzięki temu restrukturyzacja zostanie przeprowadzona profesjonalnie i bezproblemowo. Wspieramy naszych klientów w postępowaniu restrukturyzacyjnym na każdym etapie.

2. Opracowanie dokumentów – wstępny plan restrukturyzacyjny stanowiący element wniosku o otwarcie postępowania.

linkedin

Co robi doradca restrukturyzacyjny?

  • Wkrótce tysiące firm będzie miało poważne problemy z płynnością. Nie wszystkie muszą upaść. Dla wielu z nich istnieje nadzieja. Wystarczy dobrze przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne. Odpowiada za nie doradca restrukturyzacyjny.
  • Doradcy mają pomóc stworzyć plan, który będzie zawierał decyzje związane z restrukturyzowaniem zasobów firmy. W ramach doradztwa mają także pomóc w negocjacjach z wierzycielami (wierzytelności). Za jakość postępowań w sprawach  restrukturyzacyjnych doradca restrukturyzacyjny odpowiada przed Sądem.
  • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o licencji syndyka określa wymogi dotyczące kandydatów na doradców restrukturyzacyjnych.
  • Określa też zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji doradcy restrukturyzacyjnego, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji.

Ile zarabia doradca restrukturyzacyjny?

Prawo restrukturyzacyjne stanowi, że w przypadku mikroprzedsiębiorców wynagrodzenie nadzorcy nie może być wyższe niż 15% poziomu zaspokojenia wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu. Gdy poziom zaspokojenia wierzycieli przekracza 100 000 zł, wynagrodzenie od poziomu przewyższającego 100 000 złotych nie powinno przekroczyć równowartości 3% zaspokojenia wierzycieli. Wynagrodzenie od poziomu przewyższającego 500 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 1% zaspokojenia wierzycieli.

Kto może zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Ile zarabia obecnie doradca restrukturyzacyjny 2022
1. Obywatel państwa w Unii Europejskiej (także Norwegii, Islandii, Lichtenstein i Szwajcarii).
2. Osoba znająca język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy.
3. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Absolwent wyższych studiów z tytułem magistra lub równorzędny w państwie  Unii Europejskiej (także Norwegii, Islandii, Lichtenstein i Szwajcarii).
5. Obywatel, który posiada nieposzlakowaną opinię.
6. Osoba, która w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią (np. na swojej działalności gospodarczej).
7. Niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
8. Wolny od podejrzeń albo oskarżenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub karana za przestępstwo skarbowe.
9. Obywatel, który nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.
10. Kandydat ze zdanym pozytywnym wynikiem egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną.

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego – kto wydaje?

Każdy doradca restrukturyzacyjny figuruje na liście osób posiadających licencję. Listę prowadzi Minister Sprawiedliwości. Dotyczy to też osoby posiadającej decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym doradcy, wydaną na podstawie odrębnych przepisów (patrz: Prawo restrukturyzacyjne).

⇒ Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje licencję syndyka, odmawia jej przyznania, cofa albo zawiesza prawa wynikające z licencji. Licencja syndyka jest przyznawana na czas nieoznaczony.

⇒ Nadzór nad działalnością osób posiadających licencję sprawuje m.in. wspomniany już Minister.

⇒ Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest zobowiązana zgłaszać zmiany danych objętych wpisem na listę osób posiadających licencję syndyka w terminie 30 dni od daty ich powstania.

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego

⇒ … m.in. z prawa, ekonomii i finansów, a także zarządzania. O stosowną licencję doradcy restrukturyzacyjnego ubiegają się zatem prawnicy (adwokaci, radcowie prawni), ekonomiści, księgowi i biegli rewidenci, a także wyższa kadra menadżerska.

Doradca restrukturyzacyjny egzamin. Na egzaminie kandydat musi się wykazać odpowiednią znajomością m.in.: prawa restrukturyzacyjnego; postępowania upadłościowego; cywilnego i postępowania cywilnego; podatkowego; gospodarczego, w tym handlowego. A także wiedzą w zakresie ekonomii, wyceny i zarządzania przedsiębiorstwami, czy rachunkowości.

Osoba posiadająca licencję może sprawować następujące funkcje:

Doradca restrukturyzacyjny - egzamin
1. syndyka; nadzorcy układu i sądowego, zarządcy postępowań restrukturyzacyjnych i w egzekucji zarządu przymusowego.

2. Wykonuje czynności związane z doradztwem. Na przykład udzielanie porad i opinii prawnych, a także świadczenia usług innych z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, Doradca Restrukturyzacyjny może występować w roli pełnomocnika procesowego reprezentując dłużnika lub wierzyciela w sprawach postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

1. Państwowy egzamin przeprowadzany jest co najmniej dwa razy w ciągu roku. Informację o terminie egzaminu Minister Sprawiedliwości ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach, a także w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Musi to zrobić co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

2. Wnioskowanie o dopuszczenie do egzaminu – przyszły doradca restrukturyzacyjny powinien złożyć do Ministra Sprawiedliwości najpóźniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu. A jeżeli złożysz wnioski po terminie to przewodniczący wyda decyzję odmawiającą dopuszczenia cię do egzaminu.

3. Udział w egzaminie wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 2257,50 złotych. To 75 procent wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę w roku przeprowadzenia egzaminu.  (Plików cookies, licencji creative commons uznanie autorstwa, państwie członkowskim unii europejskiej oraz danych osobowych). Zobacz także na: wycena środków trwałych

Zasady obowiązujące doradcę restrukturyzacyjnego

  1. Doradca restrukturyzacyjny jest zobowiązany zachować w tajemnicy oraz nie ujawniać informacji wrażliwych. Takich, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Z zastrzeżeniem sytuacji, w której zgodnie z literą prawa zobowiązano go do udzielenia takich informacji lub wymaga tej cel postępowania.
  2. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie. Dlatego trwa również po zakończeniu postępowania przewidzianego w przepisach ustawy „Prawo upadłościowe” oraz ustawy „Prawo Restrukturyzacyjne”.
  3. Doradca zobowiąże swoich współpracowników i personel oraz wszelkie osoby zatrudnione przez niego podczas wykonywania działalności zawodowej, do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Doradca restrukturyzacyjny posługujący się w pracy zawodowej komputerem lub innymi środkami elektronicznego utrwalania danych i informacje zobowiązany jest tylko używać oprogramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich ujawnieniem.

kto może zostać doradcą restrukturyzacyjnym

Dokument licencji doradcy restrukturyzacyjnego zawiera:

1) numer licencji i datę przyznania;
2) oznaczenie i podpis organu przyznającego;
3) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza licencji;
4) numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają;
5) fotografię posiadacza licencji;
6) podpis posiadacza licencji.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego, z uwzględnieniem potrzeby identyfikacji osoby posiadającej licencję. Ponadto, uprawnień wynikających z licencji, a także wysokość opłaty za wydanie dokumentu licencji w kwocie nieprzekraczającej połowy równowartości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę i sposób jej wnoszenia. Biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty jego wydania oraz dopuszczalne możliwości uiszczania opłaty. A także ministerstwa sprawiedliwości RP.

Cała prawda o zawodzie doradcy restrukturyzacyjnego w praktyce…

Czy syndyk to doradca restrukturyzacyjny?

Osobę posiadającą decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym syndyka wydaną na podstawie odrębnych przepisów, wpisuje się na listę osób posiadających licencję doradcę restrukturyzacyjnego. Prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości  i więcej przez Ministra Sprawiedliwości oraz postępowania upadłościowego dla sądu. Zobacz także: restrukturyzacja zadłużenia

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy