Kim jest Doradca Restrukturyzacyjny w polskim prawie?

Doradca restrukturyzacyjny jest stosunkowo nowym zawodem. Został utworzony w ustawie „Prawo restrukturyzacyjne„, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Doradca restrukturyzacyjny jest osobą, która świadczy usługi w oparciu o prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Obecnie mamy w Polsce ponad 1700 doradców restrukturyzacyjnych.

Doradca restrukturyzacyjny - nasi doradcy

Szukasz sprawdzonego doradcy? Skontaktuj się z nami: sekretariat@kancelarialege.pl

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to jest profesjonalista, który doradza firmom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub starającym się jej uniknąć. Doradcy mają zazwyczaj doświadczenie w finansach przedsiębiorstw, zarządzaniu realizacją i/lub bankowości inwestycyjnej.

Doradca restrukturyzacyjny może być zaangażowany przez udziałowców, wierzycieli lub kierownictwo firmy, aby pomóc jej poprawić jej sytuację finansową i działalność. Doradca restrukturyzacyjny ma różne obowiązki, które zależne są od konkretnej sytuacji firmy. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje się na czas nieokreślony.

Obowiązki doradcy restrukturyzacyjnego obejmują działania:

 • syndyka (postępowanie upadłościowe),
 • nadzorcy układu,
 • nadzorcy sądowego,
 • zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy,
 • doradcy restrukturyzacyjnego poza postępowaniem.

Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny tworzy plan, który będzie zawierał decyzje związane z restrukturyzowaniem zasobów firmy. W ramach doradztwa restrukturyzacyjnego może udzielać porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Ma również pomóc w negocjacjach z wierzycielami (wierzytelności).

Za jakość postępowań w sprawach  restrukturyzacyjnych doradca restrukturyzacyjny odpowiada przed Sądem. Doradca obejmuje zarząd nad masą sanacyjną, zarządza nią, sporządza spis inwentarza wraz z oszacowaniem. Realizuje także opracowany przez siebie plan restrukturyzacyjny.

Ile zarabia doradca restrukturyzacyjny?

Ile zarabia doradca restrukturyzacyjny w Polsce? Prawo restrukturyzacyjne opisuje to szczegółowo. W przypadku mikroprzedsiębiorców wynagrodzenie doradcy nie może być wyższe niż 15% poziomu zadośćuczynienia wierzycieli zgodnie z założeniami układowymi. Kiedy poziomy zaspokojenia wierzycieli przekraczają 100 000 zł, wynagrodzenie od poziomu przewyższającego 100 000 złotych nie powinno przekroczyć równowartości 3% zaspokojenia wierzycieli. Wynagrodzenie od poziomu przewyższającego 500 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 1% zaspokojenia wierzycieli.

Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym w Polsce? Aby zostać doradcą należy spełnić określone prawem warunki. Doradca restrukturyzacyjny to:

Doradca restrukturyzacyjny - jak nim zostać?

Doradca restrukturyzacyjny – jak nim zostać?

1. Obywatel państwa w Unii Europejskiej (także Norwegii, Islandii, Lichtenstein i Szwajcarii).
2. Osoba znająca język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy.
3. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Absolwent wyższych studiów z tytułem magistra lub równorzędny w państwie  UE (także Norwegia, Islandia, Lichtenstein i Szwajcaria).
5. Obywatel, który posiada nieposzlakowaną opinię.
6. Osoba, która w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią (np. na swojej działalności gospodarczej).
7. Niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
8. Wolny od podejrzeń albo oskarżenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub karana za przestępstwo skarbowe.
9. Obywatel, który nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.
10. Osoba ze zdanym pozytywnym wynikiem egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną.

Kto może zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Według ustawy, doradca restrukturyzacyjny jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Posiada także licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona wydawaną na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. Doradca to osoba, która posiada konto w systemie teleinformatycznym. System ten obsługuje postępowania przed sądem.

Osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą powołana do pełnienia funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej.

Może to być także spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Mogą to być także członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję oraz osoba która ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Kto nie może zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Doradcą restrukturyzacyjnym nie może być osoba fizyczna albo spółka handlowa, która jest: wierzycielem lub dłużnikiem dłużnika; małżonkiem, wstępnym, zstępnym, jednym z rodzeństwa, powinowatym dłużnika lub jego wierzyciela w tej samej linii czy stopniu; osobą pozostającą z dłużnikiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej osoby. Albo też osobą pozostającą z dłużnikiem w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe; lub była zatrudniona przez dłużnika na podstawie stosunku pracy. Albo wykonywała pracę lub świadczyła usługi na rzecz dłużnika na podstawie innego stosunku prawnego, z wyjątkiem wykonywania na rzecz dłużnika czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, o których mowa w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego;

lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem dłużnika albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była wspólnikiem albo akcjonariuszem dłużnika posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – więcej niż 5% akcji tej spółki; lub była spółką powiązaną z dłużnikiem lub jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego spółki powiązanej z dłużnikiem, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – więcej niż 5% akcji tej spółki.

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

W 2019 roku w polskim prawie pojawił się termin „kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny”. To doradca restrukturyzacyjny o większym doświadczeniu zawodowym, który może uczestniczyć w bardziej skomplikowanych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego można otrzymać, gdy wykaże się, że w okresie 7 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie tytułu kwalifikowanego przeprowadzono w całości co najmniej:
a) cztery postępowania upadłościowe przedsiębiorców zakończone prawomocnym postanowieniem o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz dwa postępowania restrukturyzacyjne lub postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu. Albo.

b) sześć postępowań restrukturyzacyjnych lub postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub postępowań naprawczych zakończonych prawomocnym zatwierdzeniem układu albo…2) w okresie ostatnich 7 lat przed złożeniem wniosku zarządzano przez co najmniej 3 lata majątkiem przedsiębiorcy będącym co najmniej średnim przedsiębiorcą jako członek zarządu spółki handlowej, wspólnik ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem lub jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz przeprowadziła w całości co najmniej dwa postępowania restrukturyzacyjne lub postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu. Albo.

c) w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku przeprowadzono w całości co najmniej jedno postępowanie układowe lub sanacyjne zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu, w którym przyznanie ostatecznego wynagrodzenia nadzorcy lub zarządcy wynikało z ustalenia przez sąd, że w postępowaniu liczba wierzycieli będących uczestnikami postępowania była większa niż 100 oraz suma wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania była większa niż 10 000 000 zł.

Kiedy kończy się sprawowanie funkcji doradcy restrukturyzacyjnego?

Doradca restrukturyzacyjny pełni swoje funkcje do dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się postanowienia o jego umorzeniu. Jeżeli został złożony uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, doradca restrukturyzacyjny pełni swoje funkcje do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego albo ogłoszenia upadłości.

Albo do dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu uproszczonego wniosku albo jego odrzuceniu, albo umorzeniu postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego albo ogłoszenie upadłości.

Kiedy wygasa funkcji doradcy restrukturyzacyjnego?

Sąd stwierdza, że doradca restrukturyzacyjny i jego funkcja wygasa w przypadku: jego śmierci; utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych; gdy w składzie organów spółki będącej doradca restrukturyzacyjny zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. Odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji doradca restrukturyzacyjny doręcza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Kto sprawuje nadzór nad doradcą restrukturyzacyjnym?

Nadzór nad doradcami restrukturyzacyjnymi sprawują sądy, sędziowie-komisarze oraz minister sprawiedliwości (od grudnia 2020). Przy wyznaczaniu do pełnienia funkcji w postępowaniu uwzględnia się liczbę spraw, które dany doradca restrukturyzacyjny aktualnie prowadzi dla przedsiębiorców. Ponadto, jego doświadczenie i inne kwalifikacje.

A kiedy Minister Sprawiedliwości może zawiesić osobie posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego prawa wynikające z tej licencji? Gdy: wobec niej jest prowadzone postępowanie o częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie (i ustanowiono dla niej doradcę tymczasowego) oraz przeciwko niej jest prowadzone postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego

Na egzaminie kandydat-doradca musi się wykazać odpowiednią znajomością m.in.: prawa restrukturyzacyjnego; postępowania upadłościowego; cywilnego i postępowania cywilnego; podatkowego; gospodarczego, w tym handlowego. A także wiedzą w zakresie ekonomii, wyceny i zarządzania przedsiębiorstwami, czy rachunkowości (zadanie problemowe).

 1. Państwowy egzamin na doradcę przeprowadza się co najmniej dwa razy w ciągu roku. Informację o terminie egzaminu dla osób ubiegających się, Minister Sprawiedliwości ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach, a także w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Musi to zrobić co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem egzaminu.
 2. Wnioskowanie o dopuszczenie do egzaminu – przyszły doradca restrukturyzacyjny powinien złożyć do Ministra Sprawiedliwości najpóźniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu. A jeżeli złożysz wnioski po terminie to przewodniczący wyda decyzję odmawiającą dopuszczenia cię do egzaminu.
 3. Udział w egzaminie wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 2257,50 złotych. To 75 procent wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę w roku przeprowadzenia egzaminu. Więcej można zobaczyć na: wycena środków trwałych

Licencja na doradcę restrukturyzacyjnego

Każdy doradca restrukturyzacyjny figuruje na liście osób posiadających licencję. Listę prowadzi Minister Sprawiedliwości. Dotyczy to też osoby posiadającej decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym doradcy. Decyzję wydaną na podstawie odrębnych przepisów (patrz: Prawo restrukturyzacyjne).

Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje licencję syndyka, odmawia jej przyznania, cofa albo zawiesza prawa wynikające z licencji. Licencję syndyka przyznaje się na czas nieoznaczony. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego musi zgłaszać zmiany danych objętych wpisem na listę osób posiadających licencję syndyka w terminie 30 dni od daty ich powstania.

Zasady obowiązujące doradców

 1. Doradca restrukturyzacyjny jest zobowiązany zachować w tajemnicy oraz nie ujawniać informacji wrażliwych. Takich, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Z zastrzeżeniem sytuacji, w której zgodnie z literą prawa zobowiązano go do udzielenia takich informacji lub wymaga tej cel postępowania.
 2. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie. Dlatego trwa również po zakończeniu postępowania przewidzianego w przepisach ustawy „Prawo upadłościowe” oraz ustawy „Prawo Restrukturyzacyjne”.
 3. Doradca restrukturyzacyjny zobowiąże swoich współpracowników i personel oraz wszelkie osoby zatrudnione przez niego podczas wykonywania działalności zawodowej, do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
 4. Według ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku, osoba-doradca posiadająca licencję i pełniąca funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Chodzi o szkody, które zostały wyrządzone w związku z pełnioną funkcją.
 5. Ta sama ustawa określa czas przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez doradcę restrukturyzacyjnego przy wykonywaniu uprawnień i obowiązków wynikających z doradcy restrukturyzacyjnego. Czas ten wynosi 5 lat od zakończenia postępowania, w którym dane zostały zgromadzone. Po upływie tego okresu dane osobowe mają zostać usunięte.

Doradca restrukturyzacyjny posługujący się w pracy zawodowej komputerem lub innymi środkami elektronicznego utrwalania danych i informacje zobowiązany jest tylko używać oprogramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich ujawnieniem.

Doradca restrukturyzacyjny – adres do doręczeń elektronicznych

Osoba, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego i wykonuje ten zawód, musi posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Adres ten jest wpisany do bazy adresów elektronicznych. Czasami doradca restrukturyzacyjny traci licencję na wykonywanie tego zawodu albo są mu zwieszone prawa wynikające z licencji. Wówczas Minister Sprawiedliwości występuje do ministra do spraw informatyzacji o wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych.

Licencja doradcy zawiera:

 • numer licencji i datę przyznania;
 • oznaczenie i podpis organu przyznającego;
 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza licencji;
 • numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają;
 • fotografię posiadacza licencji;
 • podpis posiadacza licencji.

Doradca restrukturyzacyjny – jaki zakres obowiązków

Zakres obowiązków doradcy restrukturyzacyjnego określa umowa pomiędzy doradcą a klientem. W niektórych przypadkach doradca restrukturyzacyjny może zostać zatrudniony do konkretnego projektu, np. do pomocy w negocjowaniu modyfikacji kredytu. W innych przypadkach doradca restrukturyzacyjny może być na bieżąco zatrudniony w celu udzielania ogólnych porad i pomocy w sprawach finansowych.

Doradca restrukturyzacyjny doradza spółkom przechodzącym restrukturyzację. Doradca restrukturyzacyjny zazwyczaj ma doświadczenie w zarządzaniu realizacją, finansach korporacyjnych lub bankowości inwestycyjnej. Jego rola to pomoc firmie w usprawnieniu działalności, obniżeniu kosztów i poprawie rentowności.

Do obowiązków doradcy należy ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, opracowanie planu restrukturyzacji oraz negocjacje z wierzycielami. Doradca restrukturyzacyjny pomaga również w realizacji planu i monitorowaniu postępów firmy. Osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest obowiązana do kształcenia ustawicznego w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Doradca restrukturyzacyjny – jakie wymagania?

Prawo wymaga, aby doradca restrukturyzacyjny posiadał licencję Urzędu Regulacji Przemysłu Finansowego (FINRA). Zakres obowiązków i zadań, jakie może wykonywać doradca restrukturyzacyjny, reguluje Zasada 2265 FINRA.

Spółka może zaangażować doradcę restrukturyzacyjnego na zasadzie dobrowolności lub z polecenia sądu. W niektórych przypadkach powołuje się doradcę restrukturyzacyjnego, bo wymagają tego przepisy prawa lub rozporządzenia. Na przykład ustawa Sarbanes-Oxley z 2002 r. wymaga od spółek publicznych posiadania niezależnego audytu.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu licencji (doradca restrukturyzacyjny), z uwzględnieniem potrzeby identyfikacji osoby posiadającej licencję. Ponadto, uprawnień wynikających z licencji, a także wysokość opłaty za wydanie dokumentu licencji w kwocie nieprzekraczającej połowy równowartości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę i sposób jej wnoszenia.

Biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty jego wydania oraz dopuszczalne możliwości uiszczania opłaty. A także ministerstwa sprawiedliwości Rzeczypospolitej na temat: doradca restrukturyzacyjny.

Kancelaria Lege Restrukturyzacje – doradca restrukturyzacyjny – najlepsi na rynku eksperci

 

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy