Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką w 2022 roku. Upadłość konsumenta weszła w życie w marcu 2020 roku i zmieniła całkowicie dotychczasowy system upadłości konsumenta. Teraz osoby fizyczne mogą łatwiej i szybciej ogłosić upadłość, ale pojawiło się także więcej formalności. Zmieniły się np. formularze wniosku o upadłość. Obecnie trzeba podać więcej informacji starając się o upadanie konsumenta. Pamiętajmy, teraz szybciej i łatwiej uzyskamy ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale trudniej będzie uzyskać oddłużenie.

Co zawiera wniosek o upadłość konsumencką – wzór formularza? – pobierz wzór wniosku (formularz) >>

Eksperci i wniosek o upadłość konsumencką

Udzielą także porad prawnych i podpowiedzą, jakie są dla Ciebie najlepsze rozwiązania. Zapraszamy do skorzystania z ich długiego doświadczenia – wniosek o upadłość konsumencką.

Eksperci

Przemysław Furmanek i Adam Pasternak

1. Pomagamy przygotować wniosek o upadłość konsumencką.
2. Diagnozujemy szanse i przygotowujemy dokumenty.
3. Przygotowanie dłużnika na proces.

Skorzystajcie z tego adresu e-mail: sekretariat@kancelarialege.pl

linkedin

 

Wniosek o upadłość konsumencką

Co powinien zawierać wniosek?

Imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, firmę, pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, oraz numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym reprezentantów, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Wniosek o upadłość konsumencką 2022

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba fizyczna oraz prowadząca działalność gospodarczą (małe i średnie firmy). Jest także dla członkowie zarządów spółek prawa handlowego. Od marca 2020 r. dłużnicy prowadzący JDG są traktowani w taki sam sposób jak konsumenci. Mogą więc ogłosić upadłość na podobnych zasadach, jak robią to osoby fizyczne, niezależnie, czy prowadzą lub prowadzili działalność.

Przepisy prawa upadłościowego nie podają konkretnych terminów rozpatrzenia wniosku w Sądzie. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika. Można jednak przyjąć, że od momentu złożenia wniosku upadłościowego musimy poczekać 2-3 miesiące na jego przyjęcie lub odrzucenie przez sąd. Całość postępowania może zamknąć się w 6 miesiącach.

Kiedy może zostać oddalony?

1. Najczęstszym powodem oddaleń są braki formalne, błędy we wniosku, brak dokumentacji lub po prostu nieprawdziwe dane, które wprowadzają w błąd. Aby uniknąć tego typu sytuacji warto zasięgnąć pomocy specjalistów od upadłości. Pomogą oni zebrać i prawidłowo wypełnić dokumentację.

2. Bardzo poważnym argumentem, który ostatecznie blokuje naszą zdolność do upadłości konsumenckiej jest niezrealizowany plan spłaty wierzytelności w ostatnich 10 latach. To działa jak niespłacony kredyt. Bank w takiej sytuacji raczej nie odważy się więcej pożyczyć nam pieniędzy. Sąd również nie będzie po naszej stronie.

3. Wniosek o upadłość konsumencką z pewnością zostanie oddalony, jeśli po analizie dokumentów Sąd stwierdzi, że doszło do pozbywania się majątku w celu uniknięcia odpowiedzialności. To bardzo poważny zarzut. I raczej nie ma co liczyć na pozytywne zakończenie sprawy teraz i w przyszłości.

4. Podstawą do odrzucenia wniosku o upadłość, a nawet umorzenia postępowania upadłościowego, jest zatajenie przez upadłego wybranych wierzycieli. Pominięcie danej wierzytelności we wniosku skutkuje także brakiem umorzenia tej wierzytelności. Jej brak we wniosku nie oznacza, że przestała istnieć.

5. I ostatni powód odrzucenia wniosku o upadłość – nie minęło 10 lat od daty ogłoszenia poprzedniej upadłości wskutek której umorzono część lub całość długu.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

1) Składamy wniosek o upadłość konsumencką do sądu rejonowego (wydział gospodarczy ds. upadłości, wniosek dłużnika).
2) Następnie sprawdzany jest stan faktyczny majątku dłużnika. Chodzi m.in. o udowodnienie, że doszło do niewypłacalności
3) Jeśli takie przesłanki nie zostaną przez Sąd ujawnione, to wtedy wydawane jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
4) Równocześnie z wydaniem postanowienia, majątek upadłej osoby staje się masą upadłościową zarządzaną przez syndyka.

Pamiętajmy, że jednym z ważniejszych czynników wniosku o upadłość konsumencka jest spis wierzycieli oraz uzasadnienie wniosku. Koszt upadłości konsumenta to w teorii 30 zł, które trzeba wnieść w ramach opłaty sądowej. Chcąc jednak mieć wsparcie w przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką, pozostałe koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej to cena przygotowania wniosku. Oscyluje ona od 2000 do nawet 16 000 zł (dane nieoficjalne).

 

Wniosek o upadłość konsumencką

 

W 2021 roku ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 18 205 osób. Tak wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej na podstawie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jest to wzrost o 39,14% w stosunku do 2020 roku. Jeżeli chodzi o wiek osób, które ogłosiły upadłość jest w 2021 roku, to najmłodsza osoba ma 12 lat, a najstarsza 94. Średnia wieku to 49 lat, czyli podobnie co w latach poprzednich. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 26,18% i 30-39 – 22,58%. Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 26,62% wszystkich upadłości konsumenckich.

Całkowite umorzenie zobowiązań

Jest możliwe, jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje na to, że jest trwale niezdolny do wykonywania jakichkolwiek spłat. W tym przypadku zajęcie komornicze nie zawsze jest wyznacznikiem. Pomimo zajęcia Sąd może zdecydować o całkowitym umorzeniu zobowiązań. Wśród sytuacji, które wskazują na możliwość umorzenia zobowiązań jest: długotrwała choroba, duża liczba osób na utrzymaniu, brak możliwości podjęcia lepiej płatnej pracy oraz inne przypadki, które nie są przejściowe i nie pozwalają na ustalenie jakiegokolwiek harmonogramu spłaty.

Sąd może podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadającego. Wówczas zobowiązania te zostaną zawieszone na okres 5 lat. Jednak nie wszystkie zobowiązania dłużnika mogą być umarzane. Dotyczy to: alimentów, finansowania szkody wynikającej z przestępstwa/wykroczenia oraz renty odszkodowawcze.

Sąd, który decyduje o upadłości analizuje czy zanim został złożony wniosek o upadłość konsumencką nie doszło do przeniesienia całego majątku lub jego części na inne osoby. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, sędzia może unieważnić umowy przenoszące majątek.

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej 2021 jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Do masy nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości…

…bankrut może złożyć wniosek o upadłość konsumencką częściej niż raz. Jednak nie wcześniej niż 10 lat od daty ogłoszenia poprzedniej upadłości wskutek której umorzono część lub całość długu.

Upadłość 2022
Postępowanie upadłościowe dłużnik nie prawo upadłościowe dla osób konsumentów. Jest nie jest polityka prywatności upadłość konsumenta jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej upadłość konsumentów. Pliki cookies odpowiedzi na przesłane zmiany ustawień adresem e-mail.  Wniosek o upadłość konsumencką – to były najważniejsze kwestie w tym temacie.

 

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy