Wniosek o Upadłość Konsumencką 2022 – Wzór, Formularz, Opłata

Co to jest wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką to bardzo ważny dokument. Teraz osoby fizyczne mogą łatwiej i szybciej ogłosić upadłość, ale pojawiło się także więcej formalności. Zmieniły się np. formularze wniosku o upadłość konsumencką. Obecnie trzeba podać więcej informacji starając się o upadanie konsumenta.

Pamiętajmy, teraz szybciej i łatwiej uzyskamy ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale trudniej będzie uzyskać oddłużenie. Wniosek o upadłość konsumencką może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek.

Wniosek o Upadłość Konsumencką 2022.

Wniosek o Upadłość Konsumencką. Napisz: sekretariat@kancelarialege.pl

Dzisiaj każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sądzie kończy się jej ogłoszeniem. W trakcie postępowania sąd bada czy danemu dłużnikowi przysługuje instytucja upadłości i na jakich warunkach. Do marca 2020 roku połowa wniosków o upadłość konsumencką była oddalana. Wynikało to z zapisów prawa dających możliwość oddłużenia tylko osobom, które nie miały bezpośredniego wpływu na swoje bankructwo.

Obecnie podczas rozpraw sąd rozstrzyga w jakiej wysokości dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania wobec wierzycieli. Chodzi o dostosowanie do aktualnych możliwości finansowych dłużnika. Ważne jest także ustalenie czasu, w którym te spłaty będą realizowane – a mogą być nawet przez 7 lat.

Wniosek o upadłość konsumencką – formularz i wzór

 • Wniosek musi być złożony na oficjalnym formularzu (wzór). Pod tym linkiem znajdziecie formularz wniosku upadłościowego. Nie jest to łatwy do wypełnienia dokument, dlatego proponujemy kontakt ze specjalistami ds. upadłości konsumenckiej.
 • Wniosek o upadłość konsumencką nieodpowiadający wymogom określonym w ustawie lub nienależycie opłacony zwraca się bez wezwania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku. Jeżeli został on zgłoszony przez wnioskodawcę reprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego. Sąd oddali wniosek, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.
 • Sąd może oddalić wniosek w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską. Ale w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

 • Dłużnik składa w dowolnym terminie wniosek o upadłość konsumencką w najbliższym sądzie upadłościowym, tj. sądzie rejonowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. W Polsce znajduje się 45 sądów upadłościowych. Początkowa, podstawowa opłata w sądzie upadłościowym wynosi 30 złotych.
 • Przyczyna niewypłacalności jest zbadana dopiero po ogłoszeniu upadłości. Wówczas podejmowana jest decyzja, czy możliwa jest odmowa oddłużenia. Przy czym możliwość tę ograniczono do sytuacji celowego działania nakierowanego na trwonienie majątku. A więc zachowania  wynikającego ze złej woli dłużnika i prowadzącego do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli. Chodzi np. o zaciągnięcie kredytu ze świadomością braku możliwości jego spłaty i jego wydatkowanie na luksusowe dobra.
Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką 2022?

Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać: imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, firmę, pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, oraz numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym reprezentantów, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką 2022?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba fizyczna oraz prowadząca działalność gospodarczą (małe i średnie firmy). Jest także dla członkowie zarządów spółek prawa handlowego. Od marca 2020 r. wniosek taki mogą złożyć także dłużnicy prowadzący działalność gospodarczą. Ogłoszą więc upadłość konsumencką na podobnych zasadach, jak osoby fizyczne I to bez względu, czy prowadzą/prowadzili firmę. 

Kiedy wniosek może zostać oddalony?

 1. Najczęstszym powodem oddaleń są braki formalne, błędy we wniosku, brak dokumentacji lub po prostu nieprawdziwe dane, które wprowadzają w błąd. Aby uniknąć tego typu sytuacji warto zasięgnąć pomocy specjalistów od upadłości. Pomogą oni zebrać i prawidłowo wypełnić dokumentację.
 2. Bardzo poważnym argumentem, który ostatecznie blokuje naszą zdolność do upadłości  jest niezrealizowany plan spłaty wierzytelności w ostatnich 10 latach. To działa jak niespłacony kredyt. Bank w takiej sytuacji raczej nie odważy się więcej pożyczyć nam pieniędzy. Sąd również nie będzie po naszej stronie.
 3. Wniosek o upadłość konsumencką z pewnością zostanie oddalony, jeśli po analizie dokumentów Sąd stwierdzi, że doszło do pozbywania się majątku w celu uniknięcia odpowiedzialności. To bardzo poważny zarzut. I raczej nie ma co liczyć na pozytywne zakończenie sprawy teraz i w przyszłości.
 4. Podstawą do odrzucenia wniosku o upadłość, a nawet umorzenia postępowania upadłościowego, jest zatajenie przez upadłego wybranych wierzycieli. Pominięcie danej wierzytelności we wniosku skutkuje także brakiem umorzenia tej wierzytelności. Jej brak we wniosku nie oznacza, że przestała istnieć.
 5. I ostatni powód odrzucenia wniosku o upadłość – nie minęło 10 lat od daty ogłoszenia poprzedniej upadłości wskutek której umorzono część lub całość długu.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką 2022?

 1. Składamy wniosek o upadłość konsumencką do sądu rejonowego (wydział gospodarczy ds. upadłości, wniosek dłużnika).
 2. Następnie sprawdzany jest stan faktyczny majątku dłużnika. Chodzi m.in. o udowodnienie, że doszło do niewypłacalności
 3. Jeśli takie przesłanki nie zostaną przez Sąd ujawnione, to wtedy wydawane jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenta.
 4. Równocześnie z wydaniem postanowienia, majątek upadłej osoby staje się masą upadłościową zarządzaną przez syndyka.

Pamiętajmy, że jednym z ważniejszych czynników wniosku o upadłość jest spis wierzycieli oraz uzasadnienie wniosku.

Ile kosztuje wniosek o upadłość konsumencką 2022?

Koszt upadłości konsumenta to w teorii 30 zł, które trzeba wnieść w ramach opłaty sądowej. Chcąc jednak mieć wsparcie w przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką, pozostałe koszty związane z ogłoszeniem upadłości to cena przygotowania wniosku. Oscyluje ona od 2000 do nawet 16 000 zł (dane nieoficjalne).

 

Ile kosztuje wniosek o upadłość konsumencką 2022?

Ile kosztuje wniosek o upadłość konsumencką 2022?

 

Wnioskowanie wierzyciela o ogłoszenie upadłości w złej wierze

W przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku w złej wierze, sąd, oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, obciąży wierzyciela kosztami postępowania i może nakazać wierzycielowi złożenie publicznego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. W przypadku oddalenia wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożonego w złej wierze, dłużnikowi, a także osobie trzeciej przysługuje przeciwko wierzycielowi roszczenie o naprawienie szkody.

Jeżeli został głoszony przez wnioskodawcę reprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego. Sąd oddali wniosek, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską. Ale w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Ilu Polaków składa wnioski o upadłość konsumencką?
 1. W pierwszej połowie 2022 roku ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 7339 osób, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej na podstawie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jest to 19% spadek w porównaniu z tym samym okresem 2021 r. gdy ogłoszono 9065 upadłości.
Umorzenie zobowiązań

Jest możliwe, jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje na to, że jest trwale niezdolny do wykonywania jakichkolwiek spłat. W tym przypadku zajęcie komornicze nie zawsze jest wyznacznikiem. Pomimo zajęcia Sąd może zdecydować o całkowitym umorzeniu zobowiązań. Wśród sytuacji, które wskazują na możliwość umorzenia zobowiązań jest: długotrwała choroba, duża liczba osób na utrzymaniu, brak możliwości podjęcia lepiej płatnej pracy oraz inne przypadki, które nie są przejściowe i nie pozwalają na ustalenie jakiegokolwiek harmonogramu spłaty.

Sąd może podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadającego. Wówczas zobowiązania te zostaną zawieszone na okres 5 lat. Jednak nie wszystkie zobowiązania dłużnika mogą być umarzane. Dotyczy to: alimentów, finansowania szkody wynikającej z przestępstwa/wykroczenia oraz renty odszkodowawcze.

Bankrut może…

…złożyć wniosek o upadłość konsumencką częściej niż raz. Jednak nie wcześniej niż 10 lat od daty ogłoszenia poprzedniej upadłości wskutek której umorzono część lub całość długu. Ustalenie innych istotnych uchybień w zachowaniu dłużnika nie będzie wyłączało oddłużenia. Będzie natomiast skutkować wydłużeniem planu spłaty wierzycieli do 7 lat, w miejsce maksymalnie 3 lat spłaty dla rzetelnego dłużnika. Nie ulegnie  zmianie obowiązująca i dzisiaj zasada, że pewne zobowiązania nie będą mogły być umorzone w ogóle. Dotyczy to na przykład alimentów, naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, czy wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby. A także niezdolność do pracy, kalectwa lub śmierci

Co może bankrut? Wniosek o upadłość konsumencką

Co może bankrut? Wniosek o upadłość konsumencką

Wykaz sądów, które prowadzą upadłości konsumenckie

1. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy ul. Mickiewicza 103
2. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział IX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego
3. Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Czerniakowska 100
4. Sąd Rejonowy Poznań Stare-Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Grochowe Łąki 6
5. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Poznańska 16
6. Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Piekarnicza 10
7. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Grudziądzka 45
8. Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy ul. Mickiewicza 10/16
9. Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Powstańców Warszawy 23
10. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14
11. Sąd w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy ul. Bankowa 18
12. Sąd Rejonowy w Koszalinie VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Gen.Wł.Andersa 34
13. Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy ul. Narutowicza 19
14. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczy ul. Pomorska 37
15. Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VI Wydział Gospodarczy ul. Bogusławskiego 24
16. Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy ul. Żwirki i Wigury 9/11
17. Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych Pl. Konstytucji 1
18. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Chopina 52 bl. 10
20. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy ul. Warszawska 44
21. Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy ul. Fryderyka Chopina 28
22. Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział V Gospodarczy ul. Kordylewskiego 11
23. Sąd Rejonowy w Krośnie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Wolności 3
24. Sąd Rejonowy w Legnicy V Wydział Gospodarczy ul. Złotoryjska 19
25. Sąd Rejonowy w Łomży V Wydział Gospodarczy ul. Polowa 1
26. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział V Gospodarczy ul. Pijarska 3
27. Sąd Rejonowy w Olsztynie Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Artyleryjska 3c
28. Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy ul. Ozimska 60 a
29. Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy ul. Mazowiecka 3
30. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy ul. Słowackiego 5
31. Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy Pl. Narutowicz 6
32. Sąd Rejonowy w Przemyślu V Wydział Gospodarczy ul. Mickiewicz 14
33. Sąd Rejonowy w Radomiu Wydział V Gospodarczy ul. A. Struga 63
34. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy ul. Kustronia 4
35. Sąd Rejonowy w Siedlcach V Wydział Gospodarczy ul. Bpa. I. Świrskiego 26 pok. 6
36. Sąd Rejonowy w Sieradzu V Wydział Gospodarczy Aleja Zwycięstwa 1
37. Sąd Rejonowy w Słupsku VI Wydział Gospodarczy ul. Szarych Szeregów 13
38. Sąd Rejonowy w Suwałkach V Wydział Gospodarczy ul. Przytorowa 2
39. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy ul. Słowackiego 10,11
40. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy ul. Sienkiewicz 27
41. Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział V Gospodarczy ul. Dąbrowskiego 27
42. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ul. Terespolska 15A
43. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział V Gospodarczy ul. Kilińskiego 20
44. Sąd Rejonowy w Zamościu Wydział V Gospodarczy ul. Partyzantów 10
45. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych pl. Słowiański 12

 

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy