Wniosek o otwarcie restrukturyzacji

Wniosek o otwarcie restrukturyzacji – czym jest? Restrukturyzowanie to szansa dla przedsiębiorstwa znajdującego się w pozornie beznadziejnym położeniu. Dzięki prawnemu wprowadzeniu postępowania naprawczego, majątek firmy jest zabezpieczony przed egzekucją komorniczą. A samo przedsiębiorstwo może nadal pracować i samodzielnie zarobić na spłatę wszelkich wierzytelności. Podstawą jest tutaj wniosek o otwarcie restrukturyzacji. Dzięki niemu w szybki i efektywny sposób rozpoczniecie restrukturyzację swojego biznesu. 

Restrukturyzujemy biznes od 18 lat

Nasi doradcy – eksperci ds. restrukturyzacji pomogą Wam przygotować wniosek o otwarcie restrukturyzacji. Ich wieloletnie doświadczenie pozwoli opracować dokumenty, które będą idealnie dopasowane do sytuacji Waszej firmy. Zapraszamy do kontaktu: sekretariat@kancelarialege.pl

eksperci ds restrukruryzacji


Wniosek o otwarcie restrukturyzacji, ale najpierw…

Pierwszą ścieżką jaką może obrać przedsiębiorstwo znajdujące się w opałach finansowych jest tzw. postępowanie o zatwierdzenie układu. Procedura ta charakteryzuje się minimalnym sformalizowaniem. Pozwala na samodzielne wypracowanie warunków spłaty długów, bez konieczności angażowania sądu w negocjacje z wierzycielami. Rola organów władzy sądowniczej sprowadza się jedynie do potwierdzenia zawartego między dłużnikiem a wierzycielami układu. Rozwiązanie sprawdza się w firmach, które stale działają oraz pozostają wypłacalne. Jednakże chwilowo utraciły płynność lub są taką utratą zagrożone w niedalekiej przyszłości (prawo restrukturyzacyjne).

Wniosek o otwarcie restrukturyzacji

Przyspieszone restrukturyzowanie

Kolejnymi praktykowanymi procedurami restrukturyzacyjnymi są przyspieszone post. układowe i układowe. Powyższe postępowania są do siebie podobne. W obydwu układ z wierzycielami wypracowywany jest dopiero w trakcie post. (głosowanie nad zawarciem układu odbywa się w ramach zgromadzenia wierzycieli). A jego propozycje oparte są na planie restrukturyzacji sporządzonym przez nadzorcę sądowego. W postępowaniu dłużnik zachowuje prawo prowadzenia swoich spraw (czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody nadzorcy sądowego).

Przyspieszone postępowanie z założenia zakłada szybszy tryb procedowania. Np. otwarcie post. powinien być rozpatrzony teoretycznie w terminie 7 dni). Skorzystanie z niego jest możliwe, jeśli suma wierzytelności spornych, które uprawniają do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności upraw. do głosowania nad układem. Jeśli przekracza 15% to prowadzi się postępowanie układowe w trybie „zwykłym”.

Sanacja

1. Ostatnim i chyba najbardziej daleko idącym trybem restrukturyzacji jest postępowanie sanacyjne. Umożliwia nie tylko redukcję długów w ramach układu z wierzycielami. Ale także rozwiązanie nieopłacalnych umów z kontrahentami i ograniczenie zatrudnienia w trybie przewidzianym dla upadłości. Sanacja zapewnia największą ochronę przed egzekucją. Ale w większości przypadków wiąże się z odsunięciem dotychczasowego zarządu od sprawowania władzy i powierzeniem jej zarządcy ustanowionemu przez sąd.

2. Podstawą każdego postępowania restrukturyzacyjnego powinien być wiarygodny plan restr. sporządzony w sposób profesjonalny i czytelny. Plan restr. musi przekonać wierzycieli, że redukcja zobowiązań i udzielenie kredytu zaufania dłużnikowi jest bardziej opłacalne niż przeprowadzenie upadłości. Restrukturyzacja może bowiem przynieść korzyści zarówno dla samego dłużnika i jego pracowników, jak i dla kredytodawców, dostawców, podwykonawców, klientów. Warunkiem podjęcia skutecznej restrukturyzacji jest podjęcie działań odpowiednio wcześnie. Warto zatem skorzystać z usług doradcy restrukturyzacyjnego w momencie pierwszych symptomów problemów finansowych. Otwarcie postępowania cd..

Wnioskowanie o restrukturyzację

Niewypłacalności firm w październiku 2021 r. (według KUKE)

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle w październiku spadł minimalnie do 0,47 proc. z 0,48 proc. miesiąc wcześniej (0,72 proc. rok wcześniej). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł jednak do 1,02 proc. z 0,99 we wrześniu i 0,62 proc. przed rokiem.

Indeks upadłości w budownictwie wzrósł do 0,75 proc. z poziomu 0,67 proc. notowanego miesiąc wcześniej (0,94 proc. w październiku 2020 r.). W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji nastąpił wzrost do 1,64 proc. z 1,61 proc. i 1,00 proc. rok temu. W branży handlowej indeks upadłości spadł do 0,60 proc. z 0,61 proc. (rok temu 0,64 proc.). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji utrzymał się na poziomie 0,65 proc. (0,44 proc.).

W transporcie i logistyce indeks upadłości zanotował zwyżkę do 0,64 proc. z poziomu 0,57 proc. notowanego miesiąc wcześniej (0,93 proc. przed rokiem). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji zniżkował za to do poziomu 0,98 proc. z 1,18 proc. (w październiku 2020 r. wyniósł 0,63 proc.). Indeks upadłości w branży usługowej spadł do 0,89 proc. z 0,93 proc. we wrześniu (0,90 proc. przed rokiem). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji również zniżkował do 1,78 proc. z 1,80 proc. W październiku 2020 r. wynosił 0,79 proc.

Wniosek o otwarcie restrukturyzacji ze strony dłużnika

O ile ustawa nie stanowi inaczej, postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek o otwarcie restrukturyzacji złożony przez dłużnika. Przez w. restrukturyzacyjny należy rozumieć wniosek o otwarcie postępowania oraz w. o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie ukł. Zarządzenie o wpisaniu do repertorium wniosku restrukturyzacyjnego złożonego przez dłużnika, prawomocne zarządzenie o zwrocie tego wniosku oraz prawomocne postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu tego wniosku lub umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania tego wniosku obwieszcza się. Sąd odmawia otwarcia restrukturyzacji (postępowania restrukturyzacyjnego), jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli.

Postanowienie o przyjęciu wniosku o otwarcie restrukturyzacji

…układowego lub sanacyjnego również, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania. A także zobowiązań powstałych po jego otwarciu. W przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.

Sąd restrukturyzacyjny niezwłocznie po powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości zawiadamia sąd upadłościowy o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego. Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku.

W przypadku, gdy wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli, sąd upadłościowy wydaje postanowienie o przejęciu wniosku restrukturyz. Do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłosz. upadłości i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem. Sąd upadłościowy rozpoznaje wnioski w składzie właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Sąd nie przyjmuje wniosku restrukturyzacyjnego

Jeżeli przejęcie wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wn. o ogłoszenie upadłości prowadziłoby do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Ze szkodą dla wierzycieli, a podstawy restrukturyzacji przedstawione przez zadłużonego we wniosku restrukturyzacyjnym są znane sądowi upadłościowemu, s. upadłościowy nie wydaje postanowienia o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnios. o ogłoszenie upadłości i rozpoznaje w. o ogłoszenie upadłości, o czym zawiadamia s. restrukturyzacyjny.

Jeżeli ogłasza się upadłość dłużnika, sąd restrukturyzacyjny wstrzymuje rozpoznanie wniosku restrukturyz. do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. S. restrukturyzacyjny odmawia zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatw. układu. Albo odmawia otwarcia postępowania restrukturyz. w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W przypadku uchylenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Skuteczne restrukturyzowanie

Po dostrzeżeniu przesłanek do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, albo mając wątpliwości co do potrzeby restrukturyzacji warto skontaktować się z tym doradcą restrukturyzacyjnym. Jest on specjalistą w dziedzinie restrukturyzacji. Istotny jest wybór odpowiedniego post. restrukturyzacyjnego spośród: Postępowania o zatwierdzenie układu, Przyspieszonego postępowania układowego, Postępowania układowego oraz Postępowania sanacyjnego. Każde z nich posiada inne, praktyczne zastosowanie, które należy dobrać indywidualnie do każdego podmiotu.

Opracowanie konkretnych planów restrukturyzacyjnych poprzez przygotowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego stanowiącego element wniosku o otwieranie postępowania (wniosek o otwarcie restrukturyzacji), który będzie wiarygodny dla Sądu. Znacząca część przedsiębiorstw wymagających restrukturyzacji potrzebuje dodatkowych środków finansowych celem poprawienia płynności finansowej, pozwalającej na rozwój dotychczas prowadzonej działalności, oraz na spłatę wierzytelności. Istotne jest więc pozyskanie finansowania zewnętrznego od kontrahentów, inwestorów, wierzycieli, bądź w ramach pomocy publicznej (polityka prywatności). Przy tym w czasie może być.

Zobacz także na: wycena środków trwałych