Restrukturyzacja Zadłużenia Firmy

Restrukturyzacja zadłużenia firmy – warto szybko i sprawnie ją przeprowadzić. Spośród firm, które zdecydowały się na restrukturyzację długów w drugiej połowie 2021 r., ponad 37 proc. już rok wcześniej było wpisanych do Krajowego Rejestru Długów. W dniu ogłoszenia restrukturyzacji ich odsetek przekraczał już 52 proc.

Jeszcze wyraźniejszy sygnał ostrzegawczy dla wierzycieli dają przyszli bankruci. Spośród podmiotów, które ogłosiły upadłość w drugiej połowie 2021 roku, 47 proc. było notowanych w KRD na rok przed zniknięciem z rynku. Już wtedy miały one 14,5 mln zł zadłużenia. Na trzy miesiące wcześniej było to niemal 60 proc., a w dniu upadłości prawie 66 proc. firm. Łącznie bankrutujące przedsiębiorstwa zostawiły po sobie ponad 18 mln zł długu.

Co to jest restrukturyzacja zadłużenia firmy?

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje podział zobowiązań dłużnika na zobowiązania podlegające układowi, czyli możliwe do objęcia procedurą restrukturyzacyjną. Restrukturyzacje zadłużenia obejmują w szczególności:

 1. odroczenie terminu wykonania;
 2. rozłożenie spłaty kredytu na raty (restrukturyzacja kredytu);
 3. zmniejszenie wysokości;
 4. konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
 5. zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów restrukturyzację zadłużenia dłużnika. Układ wiąże wierzycieli, których wierzytelności według ustawy są nim objęte, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. To znaczy, że co do zasady układ obejmuje zadłużenie powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Układ nie wiąże wierzycieli, których dłużnik nie ujawnił i którzy nie byli uczestnikami postępowania.

Eksperci ds. restrukturyzacji zadłużenia

Czy potrzebna jest restrukturyzacja zadłużenia? Napisz do nas lub zadzwoń.
Pomożemy zrestrukturyzować Twoje zadłużenie.

Tel. kom.: 511 827 156
E-mail: sekretariat@kancelarialege.pl

Co jest najważniejsze w restrukturyzacji finansów firmy?

Jest to postępowanie restrukturyzacyjne. Jego celem jest przede wszystkim uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Ma to umożliwić mu restrukturyzowanie w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Propozycje układowe składa dłużnik, rada wierzycieli, nadzorca sądowy, zarządca, albo wierzyciel lub wierzyciele mający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności. I tak zaczyna się restrukturyzowanie zadłużenia firmy.

5 trybów postępowania restrukturyzacyjnego w oddłużaniu spółki

Restrukturyzacja zadłużenia firmy odbywa się poprzez postępowanie restrukturyzacyjne. W polskim prawie mamy ich obecnie pięć:
 • postępowanie o zatwierdzenie układu (jeżeli suma długów spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.)
 • przyspieszone postępowanie układowe (może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy długów uprawniających do głosowania nad układem.)
 • postępowanie układowe (suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.)
 • postępowanie sanacyjne (czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji finansowej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.)
 • uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Co obejmuje restrukturyzacja zadłużenia?

Plan restrukturyzacyjny

 1. Aby można było skutecznie zrobić restrukturyzację zadłużenia potrzebny jest dobry plan restrukturyzacyjny.
  Plan restrukturyzacyjny zawiera przede wszystkim:
 2. opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 3. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 4. prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 5. pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 6. harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 7. informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 8. opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców (restrukturyzacja kredytu), wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 9. projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 10. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 11. imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
 12. datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Wstępny plan w restrukturyzowaniu długów zawiera:

 1. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 2. wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 3. wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera również sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie 30 dni przed dniem złożenia wniosku o restrukturyzację. Jeżeli dłużnik nie może załączyć takiego sprawozdania, musi podać przyczyny niezałączenia sprawozdania.

Jak wygląda proces oddłużania firmy?

Zarządca niezwłocznie obejmuje zarząd nad masą upadłości, zarządza nią, sporządza spis inwentarza wraz z oszacowaniem oraz sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny.

Sąd ustala wynagrodzenie wstępne zarządcy na wniosek zarządcy, złożony po złożeniu planu restrukturyzacyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia składania wniosku o restrukturyzację . W przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym nadzorca sądowy przedstawia na zgromadzeniu wierzycieli główne założenia planu restrukturyzacyjnego.

W postępowaniu sanacyjnym zarządca przedstawia na zgromadzeniu wierzycieli sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego w toku postępowania sanacyjnego oraz efekty podjętych działań, a także główne działania, które zgodnie z planem restrukturyzacyjnym zostaną podjęte po przyjęciu układu.

Zarządca w porozumieniu z dłużnikiem składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego. Jeżeli zarządca nie porozumie się z dłużnikiem co do treści planu, składa plan, dołączając zastrzeżenia dłużnika i uzasadnienie przyczyn, dla których tych zastrzeżeń nie uwzględnił.

Więcej informacji na temat restrukturyzacji długów

… umowy kredytowej warunków spłaty umowy wysokości rat o restrukturyzację. Wniosek o restrukturyzację wydłużenie okresu kredytowania zawarcie umowy stronie internetowej plików cookies. Restrukturyzację zadłużenia można przeprowadzić z Lege Advisors, a także wniosku o restrukturyzację. Ważna polityka prywatności i w polityce prywatności.

 

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy