Pre-pack konsumencki (w upadłości konsumenckiej). Przed pięcioma laty polskie prawo upadłościowe zostało wzbogacone o instytucję przygotowanej likwidacji, czyli tzw. „pre-pack”. Rozwiązanie to polega, w dużym skrócie, na złożeniu przez niewypłacalną firmę wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z wyceną przedsiębiorstwa. Wycena musi być sporządzoną przez biegłego sądowego. Dodatkowo musi być załączona oferta chętnego inwestora. W przypadku zatwierdzenia takiej sprzedaży, przedsiębiorstwo pozbawione obciążeń przechodzi na własność inwestora. W ten sposób postępowanie upadłościowe trwa znacznie krócej, a przedsiębiorstwo może dalej funkcjonować bez zakłóceń.

Pre-pack konsumencki – nowe rozwiązanie

W ubiegłym roku przygotowana likwidacja doczekała się dość obszernej nowelizacji. Rozwiała ona wiele dotychczasowych wątpliwości prawnych. Jednocześnie pre-pack został wprowadzony do postępowań upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli tzw. pre-pack w upadłości konsumenckiej.

Pre-pack Konsumencki (w upadłości konsumenckiej)Obecnie majątek niewypłacalnego konsumenta o znacznej wartości może zostać zbyty na rzecz konkretnego podmiotu. A więc na podobnych zasadach jak w przypadku przedsiębiorstw. Przeprowadzenie tej procedury wymaga oczywiście sporządzenia wyceny przez biegłego sądowego oraz znalezienia inwestora, który wykupi dane składniki majątku.

 

Tak jak w przypadku procedury dla przedsiębiorców, pre-pack w upadłości konsumenckiej ma za zadanie skrócić postępowanie upadłościowe i zapewnić szybkie zaspokojenie wierzycieli. Z punktu widzenia dłużnika takie rozwiązanie mogło być atrakcyjne przede wszystkim w wypadku posiadania nieruchomości. Mogłaby ona zostać odkupiona np. przez członka rodziny lub inną bliską osobę, co nie jest pewne w wypadku standardowej procedury likwidacyjnej.

Pre-pack konsumencki nie zyskał dotychczas wielkiej popularności. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki postępowań konsumenckich, ale również z braku powszechnej wiedzy na ten temat. Niezależnie od tego każdy konsument posiadający wartościowy majątek powinien przynajmniej rozważyć tę opcję przed złożeniem wniosku o upadłość do sądu.

Majątek a upadłość konsumencka w pre-packuMajątek a upadłość konsumencka

Sąd, który decyduje o upadłości konsumenckiej analizuje, czy przed złożeniem wniosku upadłościowego nie doszło do przeniesienia całego majątku lub jego części na inne osoby. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, sąd może unieważnić umowy przenoszące majątek.

Po ogłoszeniu upadłości, sposób i czas korzystania z lokalu przez osoby w nim zamieszkałe, określa sędzia komisarz. W praktyce często zgadza się on na zamieszkiwanie przez upadłego i jego bliskich do czasu zbycia przez syndyka. Ponadto sąd na wniosek upadłego może wyodrębnić kwotę potrzebną na wynajem lokalu (z kwoty sprzedaży mieszkania/domu) na okres od 12 do 24 miesięcy. Kwota wyznaczona przez sędziego musi odpowiadać wysokością przeciętnemu czynszowi najmu lokalu w miejscowości, w której zamieszkuje upadły lub miejscowości sąsiedniej. Gdy posiadamy kredyt hipoteczny wspólnie z małżonkiem, najlepiej złożyć wnioski o ogłoszenie upadłości obojga partnerów. W przeciwnym wypadku zobowiązanie kredytowe zostanie umorzone jedynie wobec małżonka ogłaszającego.

Rozdzielność majątkowa

Z dniem ogłoszenia nowej upadłości konsumenckiej jednego z małżonków powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej. Choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską. Z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeśli w trakcie postępowania upadłościowego przyszły upadły zrezygnuje bezpodstawnie z pracy zawodowej, może narazić się na umorzenie tego postępowania. Straci tym samym szansę na upadłość teraz i w przyszłości.

Upadłość konsumencka a pre-packData wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości. W przypadku wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, po ponownym rozpoznaniu sprawy, w następstwie uchylenia postanowienia przez sąd drugiej instancji. Za datę upadłości uważa się datę wydania pierwszego postanowienia o ogłoszeniu upad. W przypadku niewykonywania przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty wierzycieli, Sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela uchyla plan spłaty wierzycieli po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty.

Zmiana planu spłaty wierzycieli

W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego. W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej. Każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli. O zmianie planu spłaty wierzycieli sąd orzeka po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna.

Pre-pack w upadłości konsumenckiej - dlaczego ciekawe rozwiązanie?Środki przymusu wobec upadłego

Jeżeli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek w sprawie, w której wydano postanowienie o ogłoszeniu upad. obejmującej likwidację jego majątku. Sędzia-komisarz może zastosować wobec upadłego środki przymusu określone w Kodeksie postępowania cywilnego dla egzekucji świadczeń niepieniężnych. Może też zastosować środki przymusu wobec upadłego, który uchybia swoim obowiązkom. Albo też po ogłoszeniu upad. dopuszcza się czynów mających na celu ukrycie majątku, obciążenie go pozornymi zobowiązaniami lub w jakikolwiek sposób utrudnia ustalenie składu masy upadłości. Sędzia-komisarz uchyli środki przymusu, gdy ustanie potrzeba ich stosowania. Na postanowienie w sprawie środków przymusu przysługuje zażalenie.

Pre-pack w upadłości konsumenckiej – dlaczego ciekawe rozwiązanie?

Rozwiązanie pre-pack w upadłości konsumenckiej, podobnie jak w przypadku przedsiębiorstwa, ma na celu zaspokojenie wierzycieli oraz przyspieszenie samego postępowania upadłościowego. Dobrą stroną tego pre-pack’u jest fakt, że wnioskowanym nabywcą majątku upadłego może być członek rodziny – żona, ojciec, matka lub syn.

Słowa kluczowe: warunków sprzedaży, zatwierdzenie warunków, zatwierdzenie warunków sprzedaży, pre packu. Wniosek o zatwierdzenie warunków, wniosku o zatwierdzenie warunków, umowy sprzedaży, postępowaniu upadłościowym. Zobacz: operat szacunkowy

Autor: Adam Pasternak – Kancelaria Lege Restrukturyzacje

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy