Skip to main content
Category

Publikacje

Czy pandemia uderzyła silnie w polskie przedsiębiorstwa?

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w I kwartale 2022 r. sądy w Polsce ogłosiły 88 upadłości przedsiębiorstw. Z tego 68,18% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 12,50% osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Inne formy prawne stanowiły 19,32%.

Jest to znaczący spadek liczby ogłaszanych upadłości w porównaniu rok do roku. W I kwartale 2020 r. ogłoszono 142 upadłości, a w I kwartale 2021 r. – 126. Oznacza to, że w I kwartale 2022 r. sądy ogłosiły o 38% mniej upadłości przedsiębiorstw, niż tym samym okresie roku 2020 r. oraz o 30% mniej niż w I kwartale 2021 r. Dla przypomnienia, w 2019 r. ogłoszono łącznie 578 upadłości przedsiębiorstw, w 2020 r. – 528, a w 2021 r. – 376. W tym zakresie również można zauważyć spadek upadłości rok do roku. Dane z I kwartału 2022 r. sugerowałyby, że tendencja powinna się utrzymać.

Pandemia a przedsiębiorstwa. Jaka prawda?

Zdaniem ekspertów z kancelarii Lege Restrukturyzacje, sytuacja finansowa firm nie wygląda tak dobrze, jak pokazują statystyki. Na znacznie zaniżoną liczbę ogłoszonych upadłości wpływ mają regulacje wprowadzone w ramach tarczy antycovidowej. Chodzi w szczególności o art. 15 zzra ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o „szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.” Artykuł ten zawiesza obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 Prawa upadłościowego.

pandemia przedsiębiorstwa

Aby skorzystać z powyższego przepisu konieczne jest spełnienie poniższej przesłanki:
„Podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Jeśli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania powyższych stanów epidemiologicznych domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.”

Gdy przesłanka zostanie spełniona, bieg terminu na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 21 Prawa upadłościowego w postaci złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Oznacza to, że obecnie przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania wniosku ogłoszenie upadłości, pomimo tego, że znajdują się w stanie niewypłacalności.

Wiele firm, które w normalnych warunkach już dawno złożyłyby wniosek o ogłoszenie upadłości, wciąż uczestniczy w obrocie gospodarczym. Dlatego, aby w pełni ocenić czy COVID-19 wpłynął na niewypłacalność przedsiębiorców, musimy poczekać do czasu zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Jakub Belchowski
Specjalista ds. upadłościowych i restrukturyzacji
Kancelaria Lege Restrukturyzacje

Dane: GUS

Upadłości konsumenckie w 2022 roku – najnowsze dane

Jak wyglądają upadłości konsumenckie w 2022 roku? Po rekordowym 2021 roku, kiedy to Polacy ogłosili ponad 18000 upadłości konsumenckich, mamy obecnie duży spadek zainteresowania formalnym bankructwem. Od stycznia do maja 2021 roku Polacy ogłosili 7600 upadłości. W tym samym okresie obecnego roku jest to „tylko” 6000 konsumenckich bankructw. Czym jest to spowodowane? I czy jest to tylko cisza przed burzą?

„Spadek liczby ogłaszanych upadłości wynika zdecydowanie z systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych, który nie zdobył zaufania jeszcze wszystkich sędziów w Polsce. Mimo, że wnioski złożone po 1 grudnia 2021 są procedowane poprzez ten system. Spowodowało to wydłużenie się czasu oczekiwania na ogłoszenie upadłości w sądach w największych miastach, gdzie liczba spraw była i jest największa. Mniejsze sądy wdrożyły ten system sprawniej w związku z mniejszą liczbą zaległych spraw.” – mówi Przemysław Furmanek z Kancelarii Lege Restrukturyzacje.

Upadłości konsumenckie w 2022 roku

Upadłości konsumenckie w 2022 roku – demografia

Jeżeli chodzi o wiek osób, które ogłosiły upadłość konsumencką w 2022 roku, to najmłodsza ma 21 lat, a najstarsza 92. Średnia wieku to 49 lat. Najwięcej upadłości dotyczy Polaków w wieku 40-49 lat 24,68% i 30-39 – 23,95%.

Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 27,73% wszystkich upadłości konsumenckich. Częściej upadłości ogłaszali mężczyźni – 3138 osób (52,06%), niż kobiety – 2890 osób (47,94%).

Najwięcej upadłości w 2022 roku ogłoszono w województwie śląskim 17,52% i mazowieckim 11,35%. Wśród miast na czele są: Warszawa, Wrocław i Bydgoszcz. (Upadłości konsumenckie w 2022 roku – Źródło: COIG)

Rozwiązujemy problemy spółek

W Kancelarii Lege Restrukturyzacje mamy doświadczenie w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych spółek. Występujemy w nich jako syndycy, tymczasowi nadzorcy sądowi, zarządcy, nadzorcy sądowi, nadzorcy wykonania układu, kuratorzy oraz pełnomocnicy.

W swojej pracy często spotykamy się z przedstawicielami biznesu na różnym etapie problemów finansowych. Do każdego mamy indywidualne podejście pozwalające nam poznać specyfikę branży w jakiej dana spółka działa.

Rozwiązujemy problemy spółek

Dzięki temu możemy pochwalić się doświadczeniem pracy ze spółkami w następujących branżach:

1) Energetyczna;
2) Gastronomiczna;
3) Transportowa;
4) Informatyczna;
5) Budowlana;
6) Handlowa (w tym sprzedaż hurtowa i sklepy wielkopowierzchniowe);
7) Produkcyjna;
8) Włókiennicza;
9) Kosmetyczna;
10) Aptekarska;
11) Chirurgii plastycznej;
12) Pośrednictwa finansowego;
13) Motoryzacyjna;
14) Rent-a-car;
15) Consultingowa;
16) Public Relations

Kancelaria Lege Restrukturyzacje

Przedsiębiorstwo nie zawsze nadaje się do zbycia jako całość

Zgodnie z art. 316 ust. 1 Prawa upadłościowego przedsiębiorstwo upadłego powinno być sprzedane jako całość, chyba że nie jest to możliwe.

Powyższa regulacja ma na celu zachowanie istnienia przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym jego oddłużeniu i przekazaniu nabywcy. Nabywca przedsiębiorstwa nie ponosi odpowiedniości za zobowiązania. Jest następcą prawnym upadłej spółki jedynie w zakresie jej aktywów.

Nie zawsze przedsiębiorstwo nadaje się do zbycia jako całość

Może to wynikać z różnych przyczyn. Na samym początku postępowania upadłościowego należy zbadać czy majątek dłużnika może być uznany za zorganizowaną całość. Czy nadaje się do sprzedaży uwzględniając koszty wynikające z rzeczy lub praw oraz czy jest popyt na usługi przedsiębiorstwa? A co za tym idzie, czy jest szansa na znalezienie nabywcy.

Zbycie przedsiębiorstwa

Sytuacja, w której nie można zbyć przedsiębiorstwa jako całości pojawia się statystycznie znacznie częściej, niż „pełna” jego sprzedaż. Jednym z takich przykładów jest prowadzona przez Kancelarię Lege Restrukturyzacje upadłość wielkopowierzchniowego sklepu spożywczego. Na jego majątek składały się środki pieniężne w kasie, należności oraz ruchomości.

Spółka od ponad roku przed ogłoszeniem upadłości nie prowadziła faktycznej działalności gospodarczej. Skutkowało to zanikiem wszelkich relacji biznesowych. Ruchomości wchodzące w skład masy upadłości zostały przewiezione do magazynu. Nie było nieruchomości, w której mogłaby być prowadzona działalność operacyjna.

Wniosek o odstąpienie od zbycia przedsiębiorstwa jako całości

Zespół naszych ekspertów ocenił, że spółka nie spełnia definicji przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 55(1) Kodeksu cywilnego. Nie ma także możliwości jej sprzedaży jako całości. W omawianym przypadku złożyliśmy wniosek o odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości. Sędzia-komisarz wyraził zgodę i cały majątek spółki został sprzedany i przekazany wierzycielom.

Jakub Belchowski
Kancelaria Lege Restrukturyzacje

Google zamierza złożyć wniosek o upadłość

Google planuje ogłosić upadłość w Rosji. Władze zajęły konto bankowe firmy, uniemożliwiając tym samym wypłatę wynagrodzeń pracownikom i dostawcom.

Zajęcie przez władze rosyjskie konta bankowego Google Russia uniemożliwiło funkcjonowanie naszego biura w Rosji. W tym zatrudnianie i opłacanie pracowników, dostawców i sprzedawców oraz wypełnianie innych zobowiązań finansowych” – powiedział rzecznik Google.

Kara za nielegalne treści

W bazie danych rosyjskiej Federalnej Służby Komorniczej od połowy marca widnieją dwa zajęcia pieniędzy Google, bez podania kwot, a także inne grzywny i opłaty egzekucyjne. Służba ta potwierdziła, że zajęła aktywa i własność Google. W grudniu Rosja nałożyła na Google karę w wysokości 7,2 mld rubli za powtarzające się przypadki nieusuwania treści uznanych przez Rosję za nielegalne. Jak wynika z danych komorniczych, grzywna wzrosła o 506 mln rubli z powodu opłaty egzekucyjnej.

Google upadłość

Google wstrzymał sprzedaż reklam i większość innych operacji komercyjnych w Rosji. Poinformował jednak, że jego darmowe usługi, w tym Gmail, Mapy, Android i Play, pozostaną dostępne dla rosyjskich użytkowników. Rosja poinformowała, że nie planuje zablokowania należącego do Google’a serwisu YouTube. Mimo powtarzających się gróźb i kar, przyznając, że takie posunięcie prawdopodobnie przyniosłoby straty rosyjskim użytkownikom.

Kosztowna upadłość Google

Przychody rosyjskiej filii Google’a w 2021 roku wyniosły 134,3 mld rubli. W zeszłym miesiącu spółka podała, że na Rosję przypadł 1% jego przychodów w zeszłym roku, czyli około 2,6 miliarda dolarów.

Źródło: Reuters

Polskie firmy nie płacą faktur… przez wojnę w Ukrainie

Według badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej w polskiej gospodarce pojawił się niepokojący trend. Ma być on związany z wojną w Ukrainie. Chodzi o negatywne zachowania właścicieli firm względem swoich kontrahentów.

Jak pokazuje badanie „Biznes a Ukraina” przeprowadzone pod koniec marca 2022 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów BIG, 38 proc. właścicieli firm z sektora MŚP uważa, że wojna rosyjsko-ukraińska ma lub będzie miała negatywny wpływ na ich działalność.

Czy wojna w Ukrainie będzie miała wpływ na kondycję polskich firm?

Skłania to przedsiębiorców do podejmowania niepokojących decyzji mających na celu ochronę własnych interesów. Są to m.in.:

 • wstrzymywanie płatności za produkty lub usługi,
 • opóźnianie płatności za produkty lub usługi,
 • prośba o dłuższe terminy płatności na fakturach.

Z opóźnionymi płatnościami bądź całkowitym wstrzymywaniem zapłaty przez kontrahentów musi się mierzyć już 30-33 proc. przedsiębiorców. Są to przeważnie firmy budowlane i transportowe.

Czy są to uzasadnione zachowania i do czego mogą doprowadzić? Tłumaczy ekspert Kancelarii Lege Restrukturyzacje, Przemysław Furmanek:Firmy budowlane, niestety, dotknął odpływ pracowników z Ukrainy. Firmy transportowe zostały poszkodowane w związku z zamknięciem wschodnich kierunków i brakiem pracowników. Stąd najpewniej też wynikają opóźnienia w płatnościach. Co gorsza, trudno na razie wypatrywać poprawy tej sytuacji. – mówi Przemysław Furmanek.

Niektóre firmy już teraz mogą zdecydować się na restrukturyzację zadłużenia na drodze sądowej. Oferuje ona możliwość rozłożenia spłaty na raty, umorzenia części zadłużenia czy po prostu prolongatę terminów zapłaty dając ochronę przeciwegzekucyjną.” – dodaje.

Według badania, są kontrahenci, którzy najpierw próbują się dogadać. Stąd 38,43 proc. właścicieli firm spotkało się z prośbą o wydłużenie terminu płatności na fakturze „z powodu wojny na Ukrainie”. To głównie firmy średnie i z branży budowlanej. W tym przypadku przyczyny mogą być zarówno ekonomiczne, jak i psychologiczne. Z podobnymi zjawiskami mieliśmy do czynienia również w pandemii – twierdzą eksperci KRD.

Firmy z sektora MŚP najczęściej odraczają swoim klientom termin płatności o 14 i 30 dni, ale robią to niechętnie i nierzadko kosztem własnej płynności finansowej.

Kancelaria Lege Restrukturyzacje

 

Upadłość dłużnika-przedsiębiorcy? Nie jest to prosta sprawa

Upadłość przedsiębiorcy jest o wiele bardziej skomplikowana od uproszczonej upadłości konsumenckiej. Takie postępowania są z reguły dłuższe, bardziej kosztowne i bardziej złożone.

Aby sprawnie i bez przeszkód doprowadzić do ogłoszenia upadłości dłużnika, który jest przedsiębiorcą warto skorzystać z pomocy eksperta. Dlaczego? Statystyki opublikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości wskazują, że w latach 2016-2020 jedynie 17,41% złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy faktycznie doprowadziło do jej ogłoszenia.

Upadłość dłużnika-przedsiębiorcy? Nie jest to prosta sprawaTymczasem aż ok. 45,63% wniosków zostało przez Sąd oddalonych. Aż 31,07% zostało prawomocnie zwróconych z uwagi na braki formalne wniosku. Ponadto, Sąd zdecydował się umorzyć postępowanie w 4,98% przypadków, a w 3,61% przypadków odrzucił wniosek przedsiębiorcy.

Konrad Latoch
Kancelaria Lege Restrukturyzacje

Zmiana w składkach na ubezpieczenia społeczne

1 grudnia 2021, wraz z rozpoczęciem działania Krajowego Rejestru Zadłużonych ustawodawca wprowadził szereg zmian w Prawie Restrukturyzacyjnym.

Uchylony przepis

Przed 1 grudnia 2021, zgodnie z art. 151 ust 1 pkt 4) Prawa restrukturyzacyjnego, z układu wyłączone były składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego (najczęściej jest to pracownik), a które opłacał płatnik (czyli dłużnik – pracodawca).

Regulacja ta zmuszała dłużników do zawierania oddzielnych porozumień z ZUS poza restrukturyzacją. Od 1 grudnia 2021 powyższy przepis jest uchylony. Oznacza to, że obecnie układem mogą być objęte wszystkie składki ZUS.

Restrukturyzacja: zmiana w składkach na ubezpieczenia społeczne

Ułatwienie dla doradców restrukturyzacyjnych

Rezygnacja z podziału zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne na dwie kategorie (objęte układem i z niego wyłączone) umożliwia ujednolicenie procedury restrukturyzacji zobowiązań wobec ZUS. Eliminuje też konieczność zawierania oddzielnych porozumień co do odraczania terminu płatności i rozłożenia na raty składek nieobjętych restrukturyzacją.

Ułatwi to również sporządzenie spisów wierzytelności przez nadzorców sądowych, zarządców i nadzorców układu. ZUS również skorzysta na zmianach. Nie będzie już musiał badać prawidłowości podziału zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Nie będzie także konieczności zawierania odrębnych, pozarestrukturyzacyjnych porozumień.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 160 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego zobowiązania z tytułu składek ZUS mogą obejmować wyłącznie rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności.

Jakub Belchowski
Specjalista ds. upadłościowych i restrukturyzacji
Kancelaria Lege Restrukturyzacje

Krajowy Rejestr Zadłużonych – miał pomagać, a przeszkadza

Krajowy Rejestr Zadłużonych ruszył oficjalnie 1 grudnia 2021 roku. Ale tylko teoretycznie. Zamiast usprawniać funkcjonowanie wierzycieli, prawników i sądów, stał się kulą u nogi.

Krajowy Rejestr Zadłużonych zastąpił Monitor Sądowy i Gospodarczy w zakresie kwestii postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Wszystko miało teraz działać szybciej i sprawniej.

Wydłużył się czas wydawania postanowień o ogłoszenie upadłości w większości sądów. Wnioski z początku działania KRZ są jeszcze nie rozpatrzone. A przecież czas odgrywa wielką rolę np. w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Szczególnie niepokojący jest fakt braku jednolitości przyjmowania wniosków. Nie jest tajemnicą, że bardzo wiele sądów nie jest wciąż przygotowanych do pracy w systemie on-line.

Rok 2022 ma być rekordowy pod względem upadłości firm i z pewnością także pod względem uruchomionych restrukturyzacji. Awaryjny, niedopracowany i nieintuicyjny system, którym nie potrafią zarządzać najważniejsze organy wymiaru sprawiedliwości, nie wróży dobrze.

Patrycja Bylinka
Kancelaria Lege Restrukturyzacje

Od lipca wchodzą w życie zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego. Celem projektu jest implementacja m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 roku. To będą istotne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym

Najważniejsze nowości zawarte w projekcie:

 1. objęcie układem z mocy prawa wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
 2. rozszerzenie katalogu dokumentów dołączanych przez dłużnika do wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego m.in. o informacje dotyczące wpływu otwarcia tego postępowania na zatrudnienie w przedsiębiorstwie dłużnika oraz wskazanie podmiotów, których plan restrukturyzacji nie dotyczy wraz ze wskazaniem przyczyn nieobjęcia ich planem;
 3. wprowadzenie jako zasady pozostawienia dłużnikowi pełnego zarządu nad przedsiębiorstwem w toku postępowania restrukturyzacyjnego;
 4. wprowadzenie mechanizmu zatwierdzania układu wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli poprzez przyjęcie zasady, że w przypadku braku większości do przyjęcia układu w każdej grupie wierzycieli, układ będzie przyjęty na wniosek dłużnika lub za jego zgodą, jeśli większość grup wierzycieli głosowała za układem, w tym co najmniej jedna grupa wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo lub wierzycieli o wyższym stopniu uprzywilejowania od wierzycieli kat. II z regulacji prawa upadłościowego;
 5. ochrona dłużnika przed egzekucją wierzytelności objętych układem w okresie od dnia zawarcia układu do dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego lub jego prawomocnego umorzenia;

Ciąg dalszy „zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym…”

zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym

 1. jednolite uregulowanie wstrzymania indywidualnych czynności egzekucyjnych wobec dłużnika w okresie od otwarcia postępowania z zakresu restrukturyzacji zapobiegawczej do chwili zawarcia układu (wprowadzenie zawieszenia czynności egzekucyjnych ex lege na okres 4 miesięcy od dnia otwarcia postępowania oraz instytucji przedłużenia tego zawieszenia przez sąd, na dalszy okres, łącznie nieprzekraczający 12 miesięcy);
 2. rozszerzenie dopuszczalności przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
 3. zapewnienie ochrony nowego oraz przejściowego finansowania dłużnika w toku postępowania restrukturyzacyjnego poprzez zagwarantowanie, że finansowanie to, w razie późniejszego ogłoszenia upadłości dłużnika, nie będzie mogło być uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, jeżeli było ono uwzględnione w planie restrukturyzacji oraz zostało zatwierdzone przez radę wierzycieli lub sędziego-komisarza;
 4. zapewnienie ochrony transakcjom, które były racjonalne i niezwłocznie konieczne do negocjowania planu restrukturyzacji poprzez zagwarantowanie, że nie będą one mogły zostać uznane za bezskuteczne, nieważne lub niepodlegające wykonaniu z tego powodu, że dokonano ich ze szkodą dla ogółu wierzycieli. W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją przedmiotowych ustaw.

Kancelaria Lege Restrukturyzacjezmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym